Powrót

Nazwa Produktu: AmphiSilan-plus

Kategoria Produktu: Farby silikonowe


AmphiSilan-plus

Zastosowanie

Dzięki specjalnej kombinację spoiwa z żywic silikonowych farba jest doskonała do wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powłok elewacyjnych na tynkach i podłożach mineralnych oraz do renowacji fasad na dobrze przylegających powłokach krzemianowych i matowych farbach dyspersyjnych, tynkach z żywic syntetycznych i systemach ociepleń. Amphi Silan Plus łączy w sobie najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych. Te i powyższe właściwości predestynują Amphi Silan Plus również do zastosowania w obiektach zabytkowych oraz na tynkach wapiennych.

Właściwości

Niskie naprężenia wewnętrzne, nie wykazująca właściwości termoplastycznych, nie tworzy błony, mikroporowata, tworzy aktywną kapilarną strefę suchą, przepuszczalna dla C O2, odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza, zawiera specjalne fotokatalitycznie działające pigmenty.

Spoiwo

Kombinacja emulsji żywic silikonowych.

Wielkość opakowań

Standardowe:5; 10 l

Barwa

Biała.Amphi Silan Plus można barwić samodzielnie przy użyciu barwników Amphi Silan-Volltonfarbe. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Amphi Silan Plus można barwić w bogatej kolorystyce w maszynowym systemie Color Express. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, przed użyciem należy sprawdzić dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farb z jednej partii produkcyjnej. Czyste, intensywne kolory nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej. Trwałość barwy wg B F S-Merkblatt 26:Klasa: A Grupa 1 

Stopień połysku

Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności wg normy P N E N 1062:

Największy rozmiar ziarna

< 100 ?m, S1

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Grubość warstwy suchej

100-200 ?m, E3 Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 O(wartość - sd): < 0,14 m (wysoka), V1

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość - w): ? 0,1 [kg/(m2 . h0,5)] (niska), W3 Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne.

Produkty uzupełniające

Amphi Silan-Tiefgrund T B Amphi Silan-Putzfestiger Amphi Silan-Grundierfarbe Amphi Silan-Compact Amphi Silan-Volltonfarben

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, akrylowych, silikatowych, silikonowych, wapiennych (P Ic) cementowo-wapiennych (P I I):Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60 C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę Amphi Silan Plus na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej. Tynki P Ic, P I I, P I I I (wg D I N 18 500) oraz silikatowe:Nowe tynki z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20?C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych w wypadku barwnych wymalowań zalecane jest wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym Capa Grund Universal.Stare tynki: miejsca naprawiane musza być związane i suche. Porowate i/lub silnie chłonne, lekko piaszczące  tynki zagruntować środkami Amphi Silan - Tiefgrund L F. Mocno piaszczące, pylące, zagruntować środkiem Amphi Silan - Putzfestiger. Stare powłoki i tynki krzemianowe:Mocne powłoki oczyścić mechanicznie lub zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Słabe i zwietrzałe powłoki usunąć przez zeskrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntować środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. Nośne powłoki z żywic syntetycznych i silikonowych:Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Wykonać podkład z materiału Amphi Silan-Grundierfarbe lub ewentualnie Amphi Silan-Putzfestiger.Nowe tynki na bazie żywic syntetycznych bądź silikonowych malować bez obróbki wstępnej. Tynki mineralne gruntować środkiem Amphi Silan-Grundierfarbe. Nośne powłoki z farb dyspersyjnych:Powierzchnie błyszczące zmatowić. Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem Amphi Silan - Grundierfarbe. Stosując inne metody czyszczenia (zmywanie, zeszczotkowanie, spryskiwanie) zastosować gruntowanie środkiem  Amphi Silan-Putzfestiger. Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem Amphi Silan-­Grundierfarbe. Powierzchnie pylące, osypujące się i mocno chłonne zagruntować środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. Warstwę pośrednią wykonać farbą Amphi Silan-Compact. Mur licowy z cegły ceramicznej:Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem Amphi Silan -Putzfestiger. Jeśli po wykonaniu podkładu farbą Amphi Silan lub Amphi Silan-Compact pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol. Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:Do malowania nadają się tylko cegły mrozoodporne bez zanieczyszczeń i inklinacji jak piasek i glina, mogących powodować przebarwienia. Spoiny nie mogą być spękane. Powierzchnie brudzące przy pocieraniu należy oczyścić. Wykwity solne należy usunąć szczotką na sucho. Zagruntować środkiem Amphi Silan-Tiefgrund L F. Warstwę podkładową wykonać farbą Amphi Silan-Compact. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem:Stosować specjalną farbę Thermo San. Karta informacyjna nr 156. Powierzchnie z wykwitami solnymi:Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych. Ubytki:Małe ubytki naprawić szpachlówką Caparol-Fassaden-Feinspachtel. Większe ubytki do 20 mm zaleca się reperować mineralną szpachlówką Histolith-Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować. 

Sposób nakładania

Malować pędzlem  lub wałkiem . Do natrysku Airless zalecamy stosować farbę Amphi Silan w wersji N E S P R I

Układ warstw

Warstwę gruntującą lub pośrednią wykonać za pomocą farby Amphi Silan Plus rozcieńczoną maks. 10% wody. Materiał na warstwę pośrednią i wierzchnią na podłożach szorstkich i chropowatych należy nieznacznie bardziej rozcieńczyć i dobrze rozprowadzić, w zależności od faktury i chłonności podłoża. Stopień rozcieńczenia określić na podstawie prób.Warstwę pośrednią do egalizacji niejednorodnej faktury tynków i szlamowania drobnych rys w podłożu, wykonać farbą Amphi Silan-Compact rozcieńczoną maksymalnie  5-10% wody.Warstwa wierzchnią wykonać za pomocą farby Amphi Silan Plus rozcieńczoną maksymalnie  5-10% wody.Szczególnie przy wykonywaniu intensywnych kolorów aby uniknąć smug warstwę końcowa wykonać farbą rozcieńczoną 10 % wody. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 12 godzinne przerwy na wyschnięcie.

Zużycie

Około 150-200 ml/m2 na jedna warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach zużycie odpowiednio się zwiększa. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:+5°C dla (materiału, otoczenia i podłoża).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz., po 12 godz. nadaje się do powtórnego malowania. Powłoka jest całkowicie sucha po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścic wodą.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przed natryskiem metodą  Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić. Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.Na fasadach obiektów, które ze względu na swoje naturalne niekorzystne usytuowanie narażone są w większym stopniu na atak alg i grzybów stosować farbę Thermo San, która posiada właściwości zapobiegające i opóźniające rozwój grzybów, alg, mchów i porostów.W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych farb. Pod wpływem wilgoci np. deszczu smugi te znikają. Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu.  Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem Capa Grund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje. Odznaczanie się (widocznośc) miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia. Tolerancja z innymi materiałami: Farby Amphi Silan Plus nie można mieszać z niesystemowymi materiałami malarskimi, a w szczególności z farbami pigmentowymi (barwnikami) na bazie dyspersji lub krzemianów oraz z niesystemowymi koncentratami barwiącymi.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany  w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Osłaniać oczy i skórę.  Po połknięciu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę produktu ponieważ produkt może powodować zaburzenie flory jelitowej.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Deklarowany skład produktu

Żywica silikonowa, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu