Powrót

Nazwa Produktu: AmphiSilan Compact

Kategoria Produktu: Farby silikonowe


Wypełniająca farba elewacyjna na tynki, nośne matowe farby silikatowe i dyspersyjne, nieuszkodzone B S O (bezspoinowy system ociepleń) oraz do optycznej egalizacji nierównomiernie zatartych tynków mineralnych oraz powierzchni w miejscach napraw lub uzupełnień tynków w systemie Amphi Silan. Dobrze nadaje się do szlamowania drobnych rys na powierzchni tynków. AmphiSilan Compact

Zastosowanie

Wypełniająca farba elewacyjna na tynki, nośne matowe farby silikatowe i dyspersyjne, nieuszkodzone B S O (bezspoinowy system ociepleń) oraz do optycznej egalizacji nierównomiernie zatartych tynków mineralnych oraz powierzchni w miejscach napraw lub uzupełnień tynków w systemie Amphi Silan. Dobrze nadaje się do szlamowania drobnych rys na powierzchni tynków.

Właściwości

Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowa, nie tworzy błony, mikroporowata, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i C O2, o niskich naprężeniach.

Spoiwo

Kombinacja emulsji żywic silikonowych oraz specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

15 kg

Barwa

Biała.Amphi Silan Compact można barwić samodzielnie przy użyciu barwników Amphi Silan-Volltonfarbe. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Amphi Silan Compact można również barwić w systemie Color Express na kolory o współczynniku jasności ? 60. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farb z jednej partii produkcyjnej. Trwałość koloru wg. B F S-Merkblatt 26:Klasa: B Grupa 1

Stopień połysku

Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności wg normy P N E N 1062:

Największy rozmiar ziarna

< 300 ?m, S2

Gęstość

około 1,7 g/cm3

Grubość warstwy suchej

100-200 ?m, E3 Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 O(wartość-sd): < 0,14 m, V1

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ? 0,1 [kg/(m2 . h0,5)], W3 Kategorie pokrywania rys Pokrywanie rys:2 x 400 g/m2 Amphi Silan-Compact, klasa: A1 (> 100 ?)Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Produkty uzupełniające

Amphi Silan-Tiefgrund L F Amphi Silan-Putzfestiger Amphi Silan-Grundierfarbe Amphi Silan-Volltonfarben

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe i nieuszkodzone systemy ociepleń z wyprawami z tynków, akrylowych,  silikonowych, wapiennych (P Ic) wapienno-cementowych (P I I)/Wytrzymałość na ściskanie wg. P N E N 998-1 min. 1 N/mm2 :Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić produkty z grupy Amphi Silan na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej. Tynki P Ic, P I I, P I I I/ Wytrzymałość na ściskanie wg. P N E N 998-1 min. 1 N/mm2 :Nowe tynki:  z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20?C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych zalecane jest w wypadku barwnych wymalowań wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym Capa Grund Universal. Stare tynki: Porowate i/lub silnie chłonne, lekko piaszczące  tynki zagruntować środkami Amphisilan Tiefgrund L F. Mocno piaszczące, pylące, zastosować zagruntować środkiem Amphi Silan Putzfestiger. Miejsca naprawiane musza być związane i suche. Nowe tynki silikatowe:Malować produktami z grupy produktów Sylitol. Stare powłoki i tynki krzemianowe:Mocne powłoki oczyścić mechanicznie lub zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Słabe i zwietrzałe powłoki usunąć przez zeskrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntować środkiem Amphi Silan Putzfestiger. Nośne powłoki z żywic syntetycznych i silikonowych:Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Wykonać podkład z materiału Amphi Silan Grundierfarbe lub ewentualnie Amphi Silan Putzfestiger. Nowe tynki na bazie żywic syntetycznych bądź silikonowych malować bez obróbki wstępnej. Nośne powłoki z farb dyspersyjnych:Powierzchnie błyszczące zmatowić. Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem Amphi Silan Grundierfarbe. Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem Amphi Silan ­Grundierfarbe. Powierzchnie pylące, osypujące się i mocno chłonne zagruntować środkiem Amphi Silan Putzfestiger. Warstwę pośrednią wykonać farbą Amphi Silan Compact. Mur licowy z cegły ceramicznej:Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem Amphi Silan Putzfestiger. Jeśli po wykonaniu podkładu farbą Amphi Silan lub Amphi Silan Compact pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol. Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:Do malowania nadają się tylko cegły mrozoodporne bez zanieczyszczeń i inklinacji jak piasek i glina, mogących powodować przebarwienia. Spoiny nie mogą być spękane. Powierzchnie brudzące przy pocieraniu należy oczyścić. Wykwity solne należy usunąć szczotką na sucho. Zagruntować środkiem Amphi Silan Tiefgrund L F. Warstwę podkładową wykonać farbą Amphi Silan Compact. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem:Stosować specjalną farbę Thermo San. Karta informacyjna nr 156. Powierzchnie z wykwitami solnymi:Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Amphi Silan Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych. Ubytki:Małe ubytki naprawić szpachlówką Caparol Fassaden-Feinspachtel. Większe ubytki do 20 mm zaleca się reperować mineralną szpachlówką Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem.

Układ warstw

Warstwa gruntująca i wierzchnią wykonać za pomocą farby Amphi Silan-Compact rozcieńczonej maks. 10% wody.

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża, około 350-400 g/m2 na jedna warstwę. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5°C dla (materiału, otoczenia i podłoża).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz., po 12 godz. nadaje się do powtórnego malowania. Powłoka jest całkowicie sucha po 2-3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przed natryskiem metodą  Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić. Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Na fasadach obiektów, które ze względu na swoje naturalne niekorzystne usytuowanie narażone są w większym stopniu na atak alg i grzybów stosować farbę Thermo San, która posiada właściwości zapobiegające i opóźniające rozwój grzybów, alg, mchów i porostów. W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych farb. Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem Capa Grund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje. Widoczność miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia. Jony miedzi (znajdujące się w deszczówce) reagują ze składnikami Amphi Silan Compact w postaci brązowych przebarwień. Z tego powodu powierzchnie miedziane należy odpowiednio chronić przed utlenianiem. Alternatywnie można zastosować jako warstwę wierzchnią farbę Thermo San lub Muresko Sila CrylR. Tolerancja z innymi materiałami:Materiałów z grupy Amphi Silan nie można mieszać z innymi materiałami malarskimi, a w szczególności z farbami pigmentowymi na bazie dyspersji (np. A V A, Caparol Color),  lub krzemianów (np. Sylitol- Vol - und Abtonfarbe)  oraz innymi niesystemowymi koncentratami barwiącymi.

Uwaga (stan na dzień wydania)Szkodliwe dla organizmów wodnych, może powodować dlugotrwałe zmniany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę ponieważ może dojść do uszkodzenia flory jelitowej. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast myć dużą ilością wody z mydłem. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. W trakcie szlifowania stosować filtr P2. W trakcie nakładania i wysychania zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. Narzędzia czyścic wodą natychmiast po użyciu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/c) wynosi: 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-S F01

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu