Powrót

Nazwa Produktu: AmphiSilan Fassadenputz R+K

Kategoria Produktu: Silikonowe (dyspersyjne)


AmphiSilan Fassadenputz R+K

Zastosowanie

Tynk silikonowy nowej generacji, cienkowarstwowy, dekoracyjny, gotowy do użycia. Stosowany jako wyprawa tynkarska w systemach / na: w Bezspoinowym Systemie Ocieplenia z płytami styropianowymi Capatect K D System 600 w programie renowacji tynków na betonie niepowlekanym, na tynkach podkładowych grupy P I I i P I I I wg D I N 18 550 na matowych nośnych powierzchniach malowanych farbami dyspersyjnymi na nośnych powłokach silikatowych. Tynków Amphi Silan Fassadenputz R i K nie należy stosować na powierzchniach z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna.

Właściwości

Klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniający ognia N R O w systemie Capatect K D 600 Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg D I N 18 550 Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej Wodorozcieńczalny Przyjazny dla środowiska, o słabym zapachu Odporny na duże obciążenia mechaniczne Odporny na szorowanie i czyszczenie Łatwy w obróbce.

Spoiwo

: żywica silikonowa. Odpowiednio dobrana kombinacja światłotrwałych barwników, wypełniaczy i granulatów Wysoce odporny na rozwój glonów i grzybów Z formułą C C C - nowa generacja produktów o niespotykanej odporności na zabrudzenia, wykorzystująca: nanotechnologię, fotokatalizę, hydrofobowość kapilarną

Wielkość opakowań

Wiadro 25 kg

Barwa

Biała. Możliwe jest barwienie w odcieniach z kolekcji kolorystycznej Caparol Color lub w systemie Caparol 3 D System. Tynk dostosowany jest do barwienia fabrycznego i maszynowego w systemie Color Express. Kolory o współczynniku jasności > 20 można uzyskać na zamówienie. U W A G A:  kolory o współczynniku jasności < 20 nie nadają się do stosowania w bezspoinowych systemach ociepleń z tynkami Amphi Silan Fassadenputz R + K .W wypadku stosowania na ociepleniu kolorów o współczynniku jasności < 20 stosować pełny system C A R B O N. Możliwe jest samodzielne barwienie niewielkich ilości materiału poprzez dodanie maks. 2% barwników Caparol Color (dawniej Alpina Color) lub Amphibolin Vollton- und Abtonfarbe. Dodanie większej ilości barwnika powoduje powstanie zbyt rzadkiej konsystencji materiału.

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 O Na zaprawie Capatect Klebe- und Spachtel­masse 190: max. 0,4 m D I N E N I S O 7783-2.Współczynnik nasiąkliwości wodąw < 0,2 kg/(m2 . h0,5) wg E N 1062-3 Konsystencjapasta Produkt nr. Produkt-Nr. Faktura Uziarnienie (mm)

Zużycie

ok. (kg/m2) Amphi Silan-Fassadenputz R20 kornik 2,0 2,5-2,8 Amphi Silan-Fassadenputz R30 kornik 3,0 3,4-3,7 Amphi Silan-Fassadenputz K15 baranek 1,5 2,5-2,8 Amphi Silan-Fassadenputz K20 baranek 2,0 3,0-3,3 Amphi Silan-Fassadenputz K30 baranek 3,0 4,1-4,4 Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych usunąć całkowicie. Nośne powłoki oczyścić. Powierzchnie opanowane przez glony, pleśnie i mchy oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, zdezynfekować środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego.

Sposób nakładania

Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość ziarna. Tynki typu baranek wygładzić koliście packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu, a tynki typu kornik nadać odpowiednią fakturę poziomą, pionową lub kolistą. Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na fakturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia. Wybór rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zależy od wielkości ziarna tynku. Ciśnienie powinno wynosić 0,3 - 0,4 M Pa (3 - 4 bar). Podczas natryskiwania należy zwracać szczególną uwagę na nanoszenie równomiernej warstwy materiału i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomów rusztowań. Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą "mokrym w mokre". Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed rozpoczęciem prac. Amphi Silan Fassadenputz R i K nie nadaje się do stosowania na poziomych płaszczyznach obciążonych działaniem  wody.

Układ warstw

W przypadku tynków barwionych, szczególnie w ciemnej i/lub intensywnej kolorystyce stosować grunt Putzgrund 610 zabarwiony na kolor tynku. Przed przystąpieniem do dalszych prac warstwa gruntująca bądź pośrednia musi być sucha. Systemy B S O Capatect ze styropianem:Nowe mineralne warstwy zbrojone:- zagruntować środkiem Putzgrund 610. Nowe dyspersyjne (nie zawierające cementu) warstwy zbrojone: - gruntowanie nie jest wymagane- warstwy zwietrzałe spowodowane dłuższym przestojem (np. przestój z powodu zimy) gruntować środkiem Putzgrund 610. Tynki podkładowe grupa P I I i P I I I: Nowe tynki po odpowiednim czasie sezonowania - z reguły minimum 2 tygodnie przy +20?C i 65% wilgotności powietrza nadają się do dalszej obróbki. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, np. pod wpływem wiatru lub deszczu czas wysychania tynków ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych można dodatkowo stosować środek gruntujący Capa Grund Universal. Przed naniesieniem tynku podłoże zagruntować środkiem Putzgrund 610. Stare tynki:Miejsca powtórnego tynkowania muszą być dobrze związane i wyschnięte. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki zagruntować środkiem Opti Grund E.L.F. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610. Na silnie piaszczących, pylących tynkach wykonać warstwę gruntującą środkiem Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610. Beton (surowy):Powierzchnie betonowe z zanieczyszczeniami lub warstwa mleczka cementowego należy oczyścić mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem. Porowate, lekko piaszczące bądź chłonne powierzchnie zagruntować środkiem Opti Grund E.L.F. Na powierzchniach kredujących zastosować środek gruntujący Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610. Matowe, nośne powłoki farb dyspersyjnych:Matowe, słabo chłonne powłoki  obrabiać bezpośrednio. Zanieczyszczone, kredujące stare powłoki malarskie oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. W przypadku innych metod czyszczenia (zmywanie, zeszczotkowanie, spryskiwanie), wykonać warstwę gruntującą środkiem Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610. Zarysowane powierzchnie tynków lub betonu:- stosować system Cap-elast

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C.Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia masy tynkarskiej.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% tynk jest powierzchniowo suchy po 24 godz., po 2-3 dniach jest suchy i nadaje się do malowania. Tynk zasycha w sposób fizyczny na skutek odparowania wilgoci. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. W takich okresach oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych należy używać plandek ochronnych w czasie fazy schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą.

Przygotowanie materiału

Zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W razie konieczności rozcieńczyć wodą; w przypadku nanoszenia ręcznego można dodać maks. 1% wody, w przypadku natryskiwania - maks. 2% wody.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast obficie przemyć je wodą. Przy natryskiwaniu nie wdychać oparów  Preparatu lub jego pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub wód powierzchniowych. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może dojść do zaburzenia flory jelitowej.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-S F01 F

Infolinia

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu