Powrót

Nazwa Produktu: AmphiSilan Putzfestiger

Kategoria Produktu: Transparentne rozpuszczalnikowe


Specjalny środek gruntujący na bazie rozpuszczalnikowej, o słabym zapachu, oraz o działaniu wzmacniającym na podłoża krytyczne wewnątrz i na zewnątrz. AmphiSilan Putzfestiger

Zastosowanie

Do wykonywania wzmacniających warstw gruntujących na podłożach krytycznych, takich jak pylące lub silnie chłonne tynki i stare powłoki malarskie, szlifowane powierzchnie gipsowe, powierzchnie po zmytych farbach klejowych lub na płyty gipsowo-kartonowe.Szczególnie dobrze nadaje się do wzmacniającego gruntowania systemów ociepleń B S O ze  styropianem oraz tynków ocieplających z dodatkiem styropianu.

Właściwości

Odporny na zasady. Wolny od naprężeń. Dobrze wnika w podłoże. Nie żółknący. Dyfuzyjny, o własnościach pochłaniających.

Spoiwo

Akrylowa żywica polimerowa.

Wielkość opakowań

10 l

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu powyżej temp. 0o.

Gęstość

około 0,8 g/cm3

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.W zależności od charakteru podłoża malować lub natryskiwać jeden lub dwa razy, drugą warstwę nanosić na mokrą warstwę pierwszą. Na słabo lub nierównomiernie chłonnych podłożach wymagających powierzchniowego wzmocnienia można stosować materiał Amphi Silan-Putzfestiger rozcieńczony maks. 10% rozcieńczalnika Caparol A F-Verdünner.Warstwa gruntująca nie powinna tworzyć szczelnej, błyszczącej powłoki.Przed nakładaniem kolejnych powłok zagruntowane środkiem  Amphi Silan-Putzfestiger powierzchnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia (min 12 godz. w temp. 20°C; w niższych temperaturach odpowiednio dłużej nawet kilka dni).Rozcieńczenie W razie konieczności wyłącznie rozcieńczalnikiem Caparol A F-Verdünner.

Zużycie

Ok. 150 - 300 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża.Dokładne zużycie sprawdzić na podstawie próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Można stosować także w temperaturach ujemnych pod warunkiem, że podłoże jest suche, niezmrożone  i nieoblodzone.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania najwcześniej po ok. 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.Narzędzia Nakładać pędzlami odpornymi na rozpuszczalniki dobrze wcierając. Natrysk za pomoca odpowiednich narzędzi airless.  Nie używać urządzeń natryskowych sprężonym powietrzem, ponieważ może się wytworzyć mieszanka wybuchowa.Natrysk typu airless Kąt natrysku: 60°Dysza: 0,029"Ciśnienie natrysku: 50-60 bar Narzędzia po użyciu myć benzyną lakową.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Substancja łatwopalna. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi. Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od ognia. W pobliżu nie palić tytoniu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza i przedłożyć opakowanie lub etykietę. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku niedostatecznej wentylacji nałożyć maskę ochronną na usta i nos. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji, zbiorników wodnych i gleby.

Bliższe informacje

patrz karta charakterystyki.

Uwaga (stan na dzień wydania)

W pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania żywności nie wskazane jest stosowanie materiałów malarskich na bazie rozpuszczalników.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Tolerancja na inne materiały W celu zachowania specyficznych właściwości produktu nie wolno mieszać z innymi materiałami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 750 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 680 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G F02

Deklarowany skład produktu

Żywica akrylowa, alifaty, estry, glikoeter.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl  

Design hajzi powered by wisesolutions.eu