Powrót

Nazwa Produktu: AmphiSilan Vollton- und Abtönfarbe

Kategoria Produktu: Farby silikonowe


AmphiSilan Vollton- und Abtönfarbe

Zastosowanie

Barwniki na bazie żywicy silikonowej do barwienia farb fasadowych Amphi Silan, Amphi Silan-Compact, Amphi Silan-Grundierfarbe, Thermo San oraz do wymalowań w intensywnych, pełnych kolorach.

Właściwości

Wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska i światłotrwałe.

Spoiwo

Kombinacja emulsji żywic silikonowych i dyspersji akrylowych.

Wielkość opakowań

750 ml, 5 l

Barwa

Żółta, zielona, błękit kobaltowy, ochra, brązowa oksydowana, pomarańczowa oksydowana, czerwona oksydowana, czarna, ultramaryna, umra W przypadku samodzielnego barwienia aby uniknąć różnic kolorystycznych, potrzebną ilość wymieszać w całości. Trwałość barwy B F S-Merkblatt nr. 26:Klasa: B Grupa: 1

Stopień połysku

Matowy G3

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°.

Gęstość

ok. 1,5 g/m3

Produkty uzupełniające

Amphi Silan-Tiefgrund T B Amphi Silan-Putzfestiger Amphi Silan-Grundierfarbe

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

B S O:Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, cementowo-wapiennych (P I I), akrylowych, silikonowych:Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę Amphi Silan na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej. Tynki P Ic, P I I, P I I I /wytrzymałość na ściskanie wg. P N E N 998-1 min. 1 N/mm2  :Nowe tynki: z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych zalecane jest w wypadku barwnych wymalowań wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym Capa Grund Universal.Stare tynki: Tynki porowate, chłonne, lekko piaszczące gruntować środkiem Amphi Silan Tiefgrund L F. Silnie piaszczące, pylące tynki gruntować środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. Nowe tynki sylikatowe:Powlekać produktami z grupy Sylitol. Stare powłoki krzemianowe i tynki krzemianowe:Z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Miejsca naprawioane muszą być związane i suche. Mocne powłoki oczyścić mechanicznie lub zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Słabe i zwietrzałe powłoki usunąć przez zeskrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntować środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. Nośne powłoki z żywic akrylowych i nieuszkodzone systemy ociepleń ścian zewnętrznych:Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Wykonać podkład z materiału Amphi Silan-Grundierfarbe lub ewentualnie Amphi Silan-Putzfestiger.Nowe tynki na bazie żywic syntetycznych malować bez obróbki wstępnej. Tynki mineralne gruntować środkiem Amphi Silan-Grundierfarbe. Nośne powłoki z farb dyspersyjnych:Powierzchnie błyszczące zmatowić. Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem Amphi Silan-Grundierfarbe. Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem Amphi Silan-­Grundierfarbe. Powierzchnie pylące, osypujące się i mocno chłonne zagruntować środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. Warstwę pośrednią wykonać farbą Amphi Silan-Compact. Mur licowy z cegły ceramicznej:Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. Jeśli po wykonaniu podkładu farbą Amphi Silan lub Amphi Silan-Compact pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol. Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:Do malowania nadają się tylko cegły mrozoodporne bez zanieczyszczeń i inklinacji jak piasek i glina, mogących powodować przebarwienia. Spoiny nie mogą być spękane. Powierzchnie brudzące przy pocieraniu należy oczyścić. Wykwity solne należy usunąć szczotką na sucho. Zagruntować środkiem Amphi Silan-Tiefgrund L F. Warstwę podkładową wykonać farbą Amphi Silan-Compact. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem.Stosować specjalną farbę Thermo San. Karta informacyjna nr 156. Powierzchnie z wykwitami solnymi:Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych. Ubytki:Małe ubytki naprawić szpachlówką Caparol-Fassaden-Feinspachtel. Większe ubytki do 20 mm zaleca się reperować mineralną szpachlówką Histolith-Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować.

Sposób nakładania

Pędzlem i wałkiem.Rozcieńczenie Wodą.

Układ warstw

Warstwa gruntująca: Maksymalnie 10%Warstwa wierzchnia: Rozcieńczyć maksymalnie 5% wody

Zużycie

Ok. 150-200 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie próby na danym podłożu .

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz., po 12 godz. nadaje się do powtórnego malowania. Powłoka jest całkowicie sucha po 2-3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre".Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych farb. Tolerancja z innymi materiałami:Materiałów Amphi Silan nie można mieszać z innymi materiałami malarskimi, a w szczególności z farbami pigmentowymi na bazie dyspersji lub krzemianów oraz z niesystemowymi koncentratami barwiącymi.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. Szkodliwe dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe szkodliwe zmiany w środowisku wodnym. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć wodą. Zapobiegać przedostaniu się farby do gruntu, kanalizacji lub zbiorników wodnych. Chronić oczy przed opryskaniem.W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może zostać uszkodzona flora jelitowa. W trakcie pracy natryskiem nie wdychać oparów. 

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizcja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O W tego typu produkcie (kat. A/c): 40 g/l L Z O(2010). Produkt zawiera maks. 15 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-S F01 F

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu