Powrót

Nazwa Produktu: Amphisilan Tiefgrund LF

Kategoria Produktu: Transparentne wodorozcieńczalne


Specjalny środek gruntujący o działaniu hydrofobizującym, do stosowania na zewnątrz. Amphisilan Tiefgrund LF

Zastosowanie

Przeznaczony do wykonywania wzmacniających i egalizujących warstw gruntujących na porowatych, chłonnych, lekko piaszczących tynkach oraz murach z cegły wapienno-piaskowej jak również idealny do zastosowania w systemie z farbą Thermo San.

Właściwości

O nikłym zapachu, bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla środowiska, hydrofobizujący, gotowy do użycia, łatwy w obróbce.

Spoiwo

Kombinacja polisiloksanu i specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

10 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

1,0 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Informacje na temat przydatności poszczególnych podłoży oraz ich przygotowanie, zawarte są w karcie technicznej nr. 650 "Podłoża i ich przygotowanie".

Sposób nakładania

Amphi Silan Tiefgrund nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Nartysk airless:Dysza: 0,029"Ciśnienie: 50 bar Kąt natrysku: 60°

Układ warstw

Na normalnie chłonnych podłożach nakładać jedną warstwę w postaci nierozcieńczonej. Na podłożach silnie chłonnych nakładać jednokrotnie w postaci nierozcieńczonej, obficie wcierając w podłoże.Warstwa gruntująca nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej / szklistej powłoki.Poprzez domieszanie 10% Amphi Silan Tiefgrund L F do farby Thermo San, można w wielu przypadkach uniknąć w tym systemie dodatkowego gruntowania (patrz karta techniczna 156).

Zużycie

Około 150-250 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża.Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperature stosowania:+5°C dla (otoczenia i podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia oczyścić wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Amphi Silan Tiefgrund L F nie należy stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Aby zachować specjalne właściwości, nie dodawać żadnych innych środków jak również nie rozcieńczać.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G F01

Bliższe informacje

Patrz Karta Charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl  

Design hajzi powered by wisesolutions.eu