Powrót

Nazwa Produktu: AquaSperrgrund

Kategoria Produktu: Izolujące wodorozcieńczalne


Wodny, wewnętrzny środek gruntujący, izolujący oraz poprawiający przyczepność. AquaSperrgrund

Zastosowanie

Środek gruntujący o właściwościach izolujących do powierzchni wewnętrznych. Przeznaczony do likwidacji plam z nikotyny, wody, sadzy, tłuszczów, substancji przebarwiających z podłoży oraz substancji zawierających anilinę.  Także do stosowania pod tapety jako warstwa izolująca od przebarwień.

Właściwości

Wodorozcieńczalny, łagodny dla środowiska Dobre działanie izolujące Dyfuzyjny wartość-sd < 0,1 m Poprawiający przyczepność O słabym zapachu Wysychający bez naprężeń Odporny na alkalia

Spoiwo

Kationowa żywica polimerowa w roztworze.

Wielkość opakowań

5 l, 12,5 l

Barwa

Biała. Materiał nie może być barwiony ze względu na brak tolerancji w stosunku do innych materiałów.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.W związku z ewentualną koniecznością wcześniejszego przygotowania podłoża zaleca się wykonanie czynności opisanych w karcie informacyjnej nr 650 Podłoża i ich przygotowanie.

Przygotowanie podłoża

Wszelkie podłoża mineralne (tynki, beton, mury), materiały włókno-cementowe, drewno, i materiały drewnopochodne, gips, płyty gipsowo - kartonowe, istniejące powłoki malarskie, okładziny ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne (wykonać malowanie próbne), metale nieżelazne.Zabrudzenia z nikotyny, plamy z rdzy, lub z tłuszczów zmyć wodą z dodatkiem detergentów rozpuszczających tłuszcz a następnie dobrze wysuszyć. Wyschnięte plamy wodne oczyścić przez zeszczotkowanie na sucho.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem lub wałkiem. Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw

Warstwa gruntująca:Aqua Sperrgrund nie rozcieńczony. Przy ekstremalnych przebarwieniach nałożyć drugą warstwę. Warstwa końcowa:dowolna dyspersyjna farba wewnętrzna firmy Caparol. Należy uwzględnić wytyczne zawarte w odpowiedniej aktualnej karcie technicznej.

Zużycie

Ok. 90 - 110 ml/m2 w jednym cyklu na gładkich podłożach. Na powierzchniach chropowatych odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:+5°C (otoczenia, podloża i materiału)Dla uzyskania optymalnych własności izolujących obowiązuje minimalna temperatura +16°C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po ok. 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

Caparol Aqua Sperrgrund nie może być rozcieńczany lub mieszany z  innymi materiałami. Powierzchnie ekstremalnie zabrudzone lub pomieszczenia, które muszą być odnowione w ciągu jednego dnia a następnie ponownie użytkowane polecamy odnawiać farbą do szybkiej renowacji Dupa-In ?1 (karta informacyjna nr 385) Pomieszczenia przeznaczone do produkcji, składowania lub sprzedaży środków spożywczych przed ich ponownym użytkowaniem powinny być wietrzone przez min 3 dni.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas stosowania aplikacji metoda natrysku, nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do gleby, kanalizacji i zbiorników wodnych.

Bliższe informacje

: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiazujacymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 20 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G P01

Deklarowany skład produktu

Żywice poliakrylanu, ditlenek tytanu, krzemiany, woda, dodatki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu