Powrót

Nazwa Produktu: CapaGrund Universal

Kategoria Produktu: Kryjące wodorozcieńczalne


CapaGrund Universal

Zastosowanie

Specjalny środek gruntujący z dodatkiem białego pigmentu do wykonywania kryjących podkładów pod farby dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-silikatowe na mineralnych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz na starych warstwach tynków z żywic syntetycznych i systemach ociepleń. Także jako farba gruntująca pod farby na bazie rozpuszczalnikowej. Dzięki technologii Sol Silan środek Capa Grund Universal posiada wyjątkowo dobrą hydrofobowość a w przypadku barwnych powłok farb nawierzchniowych na wierzchniej warstwie alkalicznych tynków grup P Ic (wyprawa wapienna), P I I (wyprawa wapienno-cementowa), P I I I (wyprawa cementowa), jak również betonowych,  zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych

Właściwości

Gotowy do użycia Wodorozcieńczalny, o słabym neutralnym zapachu Zwiększa przyczepność kolejnych powłok Krzemionkujący podkład pod farby dyspersyjno-silikatowe Przenikanie pary wodnej:  sd-H2 O= 0,06m (duże) Przepuszczalność wody:   w=0,05[kg/(m2 . h0,5)] (niska)

Spoiwo

Modyfikowana silikonem dyspersja tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

Opakowania standarsowe:2,5 l; 10 l Capa Grund Universal Airfix:25 l

Barwa

Biała Można barwić samodzielnie poprzez dodanie maks. 25% barwników Caparol Color (dawna Alpina Color) lub Amphibolin Vollton- und Abtonfarbe. Capa Grund Universalmożna barwić także w systemie barwienia maszynowego Color Express na wszystkie kolory o współczynniku jasności >70.  Intensywne kolory powstają na bazie barwy białej i nadają się jako warstwa podkładowa dla uzyskania czystych, żywych, intensywnych kolorów farb nawierzchniowych.Barwienie może w nieznaczny sposób zmienić parametry techniczne produktu.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Gęstość

około 1,4 g/cm3

Produkty uzupełniające

Caparol Troknungsbeschleuniger - środek przyśpieszający odporność  Capa Grund Universal na deszcz. Do stosowania w niskich temperaturach od  +1°C do ok. +10°C.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.Rozcieńczenie Wyłącznie wodą.

Układ warstw

W typowych warunkach Capa Grund Universal stosuje się w stanie nierozcieńczonym. W razie konieczności ustawić konsystencję roboczą dodając maks. 3% wody.

Zużycie

Na podłożach gładkich ok. 150 - 200 ml/m2.  Na powierzchniach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5 °C (otoczenia, podłoża).Narzędzia Pędzlem wałkiem lub metodą natrysku. Natrysk airless:kąt natrysku: 50°dysza: 0,019-0,021"ciśnienie: 150-180 bar Przy stosowaniu natrysku farbę należy dobrze wymieszać i przecedzić.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Tolerancja na inne materiały:W celu zachowania specyficznych właściwości Capa Grund można mieszać wyłącznie z barwnikami Alpinacolor lub A V A lub barwić w systemie Color Express. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 25 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G P01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu