Powrót

Nazwa Produktu: Capacryl PU-Vorlack

Kategoria Produktu: Lakiery wodne - Capacryl


Capacryl PU-Vorlack

Zastosowanie

Do wykonywania wypełniających, dobrze rozlewnych powłok podkładowych na wymiarowych elementach drewnianych, zagruntowanym metalu, powierzchniach szpachlowanych i szlifowanych, a także dobrze przyczepnych istniejących powłokach przez nałożeniem lakierów wierzchnich Capacryl P U-Gloss / Satin lub Capalac Aqua P U-Alkyd.

Właściwości

Wodorozcieńczalny Bezwonny Łatwy i przyjemny w nakładaniu Wysoce kryjący Podatny na szlifowanie podobnie jak podkładowe lakiery alkidowe Dyfuzyjny Dobrze wypełniający Mostek szczepny pod powłoki wierzchnie Szybkoschnący Może być stosowany do lakierowania zabawek dla dzieci zgodnie z D I N E N 71-3 Może być stosowany pod powłoki końcowe z lakierów wodorozcieńczalnych (akrylowych i alkidowych) i rozpuszczalnikowych (alkidowych)

Spoiwo

Dyspersja poliuretanowo-akrylowa.

Wielkość opakowań

Biały: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l Color Express: 350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Barwa

Biała. Możliwość barwienia w systemie Color Express. W przypadku kolorów słabo kryjących tj. czerwienie, żółcie, pomarańcze, automatycznie zostanie wymieszany w systemie Color Expres kolor który umożliwi w warstwie końcowej lepsze krycie. Kolor ten będzie różnił się od wybranego wcześniej koloru.

Stopień połysku

Mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0o C. Fabrycznie zamknięte opakowanie można składować przez okres 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,45 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Zagruntowane wymiarowe elementy drewniane, metal i twarde P C W. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla elementów wymiarowych.

Przygotowanie podłoża

Drewno:Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie. Żelazo, stal:Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2? (piaskowanie) lub S T3 (maszynowo) zg. z P N E N I S O 12 944-4. Ocynk, twarde P C W:Oczyścić wodą amoniakalną i flizem korundowym. Aluminium (wyłączając aluminium eloksalowane), miedź:Oczyścić rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym. Istniejące powłoki:Istniejące powłoki przeszlifować lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć.

Sposób nakładania

Wskazówki dotyczące natrysku: O Dysza Ciśnienie natrysku Ciśnienie powietrza Rozcieńczenie Airless 0,011-0,015 inch 200 bar - maks. 5 % Airmix/Aircoat 0,011-0,015 inch 120 bar 2,5 bar maks. 5 % Niskociśnieniowy 1,8-2,2 mm - ca. 0,5 bar 5-15 % Wysokociśnieniowy 2,0-2,5 mm - 2-3 bar 5-15 % Obróbka:Capacryl P U-Vorlack można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Przed użyciem dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć dodając  maks. 5-15% wody.Przy malowaniu ręcznym używać specjalnych pędzli (czarna lub szara szczecina chińska z dodatkiem włókna "Orel"), wałków i  rolek do lakierów. Na większe powierzchnie nakładać wałkiem poliamidowym z niskim runem (4 mm) i natychmiast wygładzać wałkiem z super drobnej gąbki poliestrowej. Wielkość narzędzi odpowiednio dobrać do malowanej powierzchni, zapewniając właściwy postęp prac (patrz także informacje dodatkowe o stosowaniu lakierów P U).

Układ warstw

Podłoże

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża

Imprägnierung Grundierung Zwischen-beschichtung Schluß-beschichtung Drewno, elementy drewniane Wewnątrz Szlifowanie/ oczyszczenie - Capacryl Holz-Iso Grund 1) Capacryl P U-Vorlack 2) Capacryl P U-Gloss/P U-Satinlub Capalac Aqua P U-Alkyd Gloss/Satin 3) Wymiarowe elementy drewniane Zewnątrz B F S Nr. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-Iso Grund 1) Żelazo, stal Wewnątrz Odrdzewienie/ oczyszczenie - Capalac All Grund Zewnątrz Odrdzewienie/ oczyszczenie - 2 x Capalac All Grund Ocynk Wewnatrz/ zewnątrz B F S Nr. 5 - Capacryl Haftprimer Aluminium/Miedź Wewnatrz/ zewnątrz B F S Nr. 6 - Capacryl Haftprimer Twarde P V C Wewnatrz/ zewnątrz B F S Nr. 22 - Capacryl Haftprimer Istniejące powłoki1) Wewnatrz/ zewnątrz Szlifowanie/ ługowanie Uszkodzone miejsca naprawiać i gruntować odpowiednio do rodzaju podłoża. * Dla elementów wymiarowych wymagana jest zgodnie z B F S Nr. 18 podwójna warstwa pośrednia. Drewno zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki mogące powodować powstawanie przebarwień gruntować materiałem Capacryl Holz-Iso Grund, sęki gruntować dwukrotnie. Warstwę pośrednią wykonać w kolorze warstwy końcowej. W przypadku kolorów słabo kryjących tj. czerwienie, żółcie, pomarańcze, automatycznie zostanie wymieszany w systemie Color Expres kolor który umożliwi w warstwie końcowej lepsze krycie. Kolor ten będzie różnił się od wybranego wcześniej koloru. W wypadku słabo kryjących kolorów (np. żółcie, czerwienie, pomarańcze) może okazać się konieczne naniesienie dodatkowej powłoki.

Wskazówka

: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność.

Zużycie

Ok. 100 -130 ml/m2 na jedną warstwę. Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału winna wynosić +8°C

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza. Pyłosuchość Odporność na dotyk Całkowite wyschnięcie Po godzinach 1-2 10-12 48 Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza, podane czasy ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. W trakcie i po zakończeniu pracy zapewnić dobrą wentylację. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast spłukać je wodą. Nie wprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych i gleby.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/d) wynosi: 130 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 130 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-L W01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja poliuretanowo-akrylowa, ditlenek tytanu (biel tytanowa), krzemiany, węglan wapnia, woda, glikole, alkohol estrowy, dodatki, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu