Powrót

Nazwa Produktu: Capalac Allgrund

Kategoria Produktu: Lakiery rozpuszczalnikowe - Capalac


Capalac Allgrund

Zastosowanie

Do wykonywania dobrze przyczepnych, szybko schnących warstw gruntujących z pełną ochroną antykorozyjną na podłożach żelaznych, stalowych, jak również  jako uniwersalny środek gruntujący na aluminium, ocynk, twarde P C V, drewno i materiały drewnopochodne.

Właściwości

Pełna ochrona antykorozyjna na podłożach z żelaza i stali (wg D I N 18 363) Szybkoschnący, po 3 godz. ( kolor biały i jasne barwy) do 6 godz. (kolory ciemne i w intensywne), możliwość dalszego malowania wszelkimi lakierami alkidowymi. Doskonała przyczepność do większości podłoży Dobra odporność na warunki atmosferyczne Niskoaromatyczny

Spoiwo

Specjalna kombinacja żywic tworzyw sztucznych z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi i rozpuszczalnikami niskoaromatycznymi.

Wielkość opakowań

Kolory standardowe: 125 ml, 375 ml, 750 ml 2,5 l, 10 l Color Express: 500 ml, 1,0 l, 2,5 l, 10 l

Barwa

Biała. Biały zbliżony do R A L 9010, czerwień tlenkowa R A L 3009, zielona rezeda R A L 6011, srebrnoszary R A L 7001, brąz orzechowy R A L 8011, czarny R A L 9005 oraz wiele innych barw  w systemie Color-Express (Capalax mix). W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów takich jak czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej w odpowiednio dopasowanym kolorze.

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C. Pojemniki szczelnie zamykać.

Gęstość

około 1,27-1,33 g/cm3, zależnie od barwy.

Odpowiednie podłoża

Drewno, materiały drewnopochodne, żelazo, stal, ocynk, aluminium, twarde P C V, nośne istniejące powłoki. Nie przeznaczony do aluminium eloksalowanego. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać średnio 13% dla drewna wymiarowego a dla ograniczenie wymiarowego i niewymiarowego15%. Uwaga: Na ocynkowanej stali lub blasze cynkowej po przygotowaniu podłoża, należy wykonać dwie warstwy Capalac Allgrund. Tylko w taki sposób można zapobiec zmniejszeniu przyczepności przez oddziaływanie tlenku cynku, na następne powłoki wykonane z lakierów na bazie żywicy alkidowej. Alternatywnie do Capalac Allgrund można zastosować jako środek gruntujący Capalac 2 K-E P-Haftgrund lub Disbon 481 E P-Uniprimer. Kolejnym sprawdzonym systemem na elementach cynkowanych jest zastosowanie Capacryl Haftprimer jako warstwa gruntująca i nastepnie warstwa pośrednia i wierzchnia z Capacryl P U-Satin/Gloss. Drewno:Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie. Żelazo, stal:Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2? (piaskowanie) lub S T3 (maszynowo) według D I N E N I S O 12944-4. Ocynk, twarde P C W:Oczyścić wodą amoniakalną i flizem korundowym. Aluminium:Oczyścić rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym. Miedź:Oczyścić odpowiednim środkiem np. Gescha Multistar 1:5 i flizem korundowym.   Istniejące powłoki:Istniejące powłoki przeszlifować lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć.

Sposób nakładania

Wskazówki dotyczące natrysku: O Dysza Ciśnienie Rozcieńczenie Wysokociśnieniowy 1,5-1,8 mm 3-4 bar około 10 obj. % Niskociśnieniowy 1,5 mm 0,2-0,5 bar około 10 obj. % Airless 0,011-0,013 inch 150 bar Nie rozcieńczać Obróbka:Pędzlem wałkiem lub metodą natrysku. Przed użyciem dobrze wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć środkiem Caparol A F-Verdünner.  

Układ warstw

Podłoże

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża

Impregnacja Gruntowanie Warstwa pośrednia Warstwa wierzchnia Drewno, materiały drewnopochodne wewnątrz Szlifowanie /oczyszczenie - Capalac All Grund W razie potrzeby lakiery Capalac białe lub barwne. Capalack biały lub barwny. Drewno zewnątrz B F S Nr. 18 Capalac Holz-Imprägniergrund Capalac All Grund Lakiery Capalac białe lub barwne. Żelazo, Stal wewnątrz Odrdzewienie /oczyszczenie - Capalac All Grund W razie potrzeby lakiery Capalac białe lub barwne. zewnątrz Odrdzewienie /oczyszczenie - 2 x Capalac All Grund Lakiery Capalac białe lub barwne. Ocynk wewnątrz B F S Nr. 5 - Capalac All Grund W razie potrzeby lakiery Capalac białe lub barwne. zewnątrz B F S Nr. 5 - 2 x Capalac All Grund lub 1 x Capalac 2 K-E P-Haftgrund lub 1 x Disbon 481 E P Uniprimer Lakiery Capalac białe lub barwne. Aluminium/Miedź wewnątrz B F S Nr. 6 Gescha Multistar 1:5 z flizem korundowym - Capalac All Grund W razie potrzeby lakiery Capalac białe lub barwne. zewnątrz B F S Nr. 6 Gescha Multistar 1:5 z flizem korundowym - Capalac All Grund Lakiery Capalac białe lub barwne. Twarde P V C wewnątrz/zewnątrz B F S Nr. 22 - Capalac All Grund W razie potrzeby lakiery Capalac białe lub barwne. Istniejące powłoki1) wewnątrz/zewnątrz Szlifowanie/ługowanie -1) Capalac All Grund1) Lakiery Capalac białe lub barwne. 1) Uszkodzone miejsca naprawiać i gruntować odpowiednio do rodzaju podłoża.

Wskazówka

: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność.

Zużycie

Zużycie

w ml/m2 na jedna warstwę. Malowanie pędzlem Malowanie wałkiem Malowanie natryskiem wysokociśnieniowym Airless niskociśnieniowym płaszczyzna pionowa 90-100 80-90 120 130 120 płaszczyzna pozioma 110 110 170 170 160 Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi wykazywać odchylenia zależne od podłoża i jego właściwości. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału powinna wynosić +5°C, (korzystny zakres temperatur to od 10°C do 25°C), wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.* Pyłosuchość Odporność na dotyk Możliwość malowania Po godzinach 0,75 3-6** Ok. 3 (biały i jasne barwy) Ok. 6** (intensywne barwy) * przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza, czasy schnięcia ulegają wydłużeniu ** barwa standardowa biała i jasne barwy otrzymywane z bazy białej można malować powtórnie po min 3 godz. schnięcia. Kolory uzyskiwane z bazy transparentnej można malować powtórnie po upływie około 6 godzin, malować powtórnie lakierami na bazie żywic alkidowych. Powtórne malowanie wodorozcieńczalnymi lakierami można wykonać po upływie co najmniej 12 godzin.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu odpowiednikiem terpentyny.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Produkt łatwo palny.Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.Chronić przed dziećmi. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.Nie wprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych. W przypadku niedostatecznego wietrzenia, używać maski ochronnej. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.W przypadku połknięcia nie powodować wymiotów.Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować reakcje alergiczne.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/i) wynosi: 500 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 500 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G P02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu