Powrót

Nazwa Produktu: Capalac BaseTop

Kategoria Produktu: Lakiery rozpuszczalnikowe - Capalac


Lakier o satynowym połysku o dużej sile krycia, jednoskladnikowy do wszechstronnego zastosowania na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. Capalac BaseTop

Zastosowanie

Najwyższej jakości, regulujący wilgotność lakier przeznaczony do wykonywania warstwy gruntującej, pośredniej i końcowej jednym i tym samym materiałem. Lakier można stosować na drewnie wymiarowym i ograniczenie wymiarowym (oprócz fasad drewnianych), zagruntowanym metalu i twardym tworzywie sztucznym. Nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Idealny do przeprowadzania prac renowacyjnych. Może być stosowany bezpośrednio na starych warstwach malarskich. Na okiennicach stosować produkt Capadur Color Wetterschutzfarbe. Nie stosować do malowania mebli ogrodowych oraz ław i krzeseł. Kolorów białych nie stosować na grzejnikach C O ze względu na możliwość zżółknięcia (grzejniki malować lakierem Capalac Heizkörperlack). Ze względu na zapach typowy dla lakierów alkidowych, w przypadku malowania dużych powierzchni wewnątrz budynków zalecamy stosowanie lakieru Capacryl P U-Satin/Gloss.

Właściwości

Lakier regulujący wilgotność  w przypadku drewnianej stolarki okiennej Bardzo dobrze kryjący powierzchne i krawędzie Dobrze wypełniający Szybko wysychający Odporny na warunki atmosferyczne poprzez modyfikowaną silikonem żywicę alkidową  Tworzy powłoki odporne na zniszczenia Odporny na domowe środki czystości Nie zawiera związków aromatycznych

Spoiwo

Żywica silikonowo-alkidowa z rozpuszczalnikami nie zawierającymi związków aromatycznych.

Wielkość opakowań

Kolor biały:750 ml, 2,5 l, 10 l Color Express:1 l, 2,5, 10 l

Barwa

Biały. Możliwość barwienia w systemie Color Express (Capalac mix.) W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów takich jak czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej w odpowiednim kolorze.

Wskazówka

: przy intensywnych i ciemnych kolorach na wymalowanej powierzchni może wystąpić wycieranie pigmentu, w takim wypadku zalecane jest naniesienie warstwy bezbarwnego lakieru Capalac Kunstharz-Klarlack. W przypadku kolorów jasnych oraz białego, może dojść do żółkniecia powierzchni lakieru poprzez wpływ światła (promieniowanie U V), ciepła, chemikaliów np. opary amoniaku ze środków czystości, klejów, powłok malarskich lub materiałów uszczelniających. Żółknięcie takie jest typowe dla takiego materiału i nie jest wadą produktu. Trwałość koloru według B F S-Merkblatt Nr. 26:

Spoiwo

: Klasa B Pigmenty: Grupa 1 do 3  zależnie od koloru

Stopień połysku

Satynowy połysk.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 1,3 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Drewno, metal, twarde P C W.  Podłoże musi być zagruntowane i pokryte lakierem podkładowym.Podłoże winno być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna wymiarowego nie może przekraczać 13% a drewna ograniczenie wymiarowego 15%.  

Przygotowanie podłoża

Drewno:Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie. Żelazo, Stal:Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2? (śrutowanie) lub S T3 (mechaniczne) zgodnie z P N E N I S O 12 944-4.Ocynk, twarde P C W:Oczyścić wodą amoniakalną i flizem korundowym. Aluminium:Oczyścić rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym. Istniejące powłoki:Istniejące nie termoplastyczne powłoki przeszlifować i/lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć.

Sposób nakładania

Wskazówki do nakładania natryskiem: O dysza Ciśnienie Rozcieńczenie Temperatura materiału Aircoat-Tempspray 0,011-0,013 " 180-200 bar nie rozcieńczać 35 °C Obróbka:Natryskiwanie lakieru Capalac Base Top w konsystencji fabrycznej (bez rozcieńczania) jest możliwe przy zastosowaniu urządzenia typu Airless z podgrzewanym wężem. Capalac Base Top mozna nakładać pędzlem lub wałkiem.

Układ warstw

Podłoże

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża

Impregnacja Gruntowanie Warstwa pośrednia Warstwa wierzchnia Drewno, materiały drewnopochodne wewnatrz szlifowanie - Capalac Base Top w razie konieczności Capalac Base Top Capalac Base Top Drewno zewnątrz B F S Nr. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Capalac Base Top Capalac Base Top Żelazo, stal wewnatrz odrdzewienie/odtłuszczenie - Capalac All Grund w razie konieczności Capalac Base Top zewnątrz odrdzewienie/odtłuszczenie - 2 x Capalac All Grund Capalac Base Top Ocynk wewnatrz B F S Nr. 5 - Capalac All Grund w razie konieczności Capalac Base Top zewnątrz B F S Nr. 5 - 2x Capalac All Grund oder 1x Disbon 481 E P-Uniprimer Capalac Base Top Aluminium wewnatrz/zewnątrz B F S Nr. 6 - Capalac All Grund w razie konieczności Capalac Base Top Twarde P C W wewnatrz/zewnątrz B F S Nr. 22 - Capalac Base Top w razie konieczności Capalac Base Top Istniejące nośne powłoki malarskie wewnatrz/zewnątrz szlifowanie/ługowanie Uszkodzone miejsca naprawiać i gruntować odpowiednio do rodzaju podłoża. w razie konieczności Capalac Base Top

Wskazówka

: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność do podłoża.

Zużycie

Malowanie pędzlem Malowanie wałkiem Natrysk

Zużycie

w ml/m2/na jedna warstwę 80-100 70-90 100-120 Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi wykazywać odchylenia zależne od podłoża i jego właściwości. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania: +5°C (otoczenia, podłoża i materiału)

Czas schnięcia

Przy 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza. pyłosuchość odporność na dotyk mozliwość malowania po godzinach ca. 3 6-7 6-8 Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powietrza powyżej podane czasy ulegają wydłużeniu..

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu narzędzia czyścić środkiem Kunstharz-Verdünner lub odpowiednikiem terpentyny.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Capalac Base Top Venti weiß i Capalac mix Base Top Venti weiß:Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.Zawiera: karboksylan kobaltu, oksym butan-2-onu, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat  - może wywoływać reakcje alergiczne. Dalsze informacje: patrz Karta Charakterystyki. Capalac mix Base Top Venti transparent:Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodowac długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.Zawiera: karboksylan kobaltu, oksym butan-2-onu, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat  - może wywoływać reakcje alergiczne. Dalsze informacje: patrz Karta Charakterystyki.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/d) wynoszą: 300 g/l (od 1.1.2007). Ten produkt zawiera maksymalnie 300 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-L L01

Deklarowany skład produktu

Żywica alkidowa, węglowodory alifatyczne, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, dodatki.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu