Powrót

Nazwa Produktu: Caparol-Haftgrund LF

Kategoria Produktu: Kryjące wodorozcieńczalne


Caparol-Haftgrund LF

Zastosowanie

Specjalny środek gruntujący z dodatkiem białego pigmentu do kryjących powłok gruntujących na powierzchniach wewnętrznych, pod farby dyspersyjne lub farby dyspersyjno-krzemianowe. Podkład Caparol-Haftgrund zwiększa przyczepność na gładkich i nośnych podłożach, np. na płytach gipsowo-kartonowych, betonie, tynkach gipsowych grupy P I V i P V oraz na gipsowych elementach budowlanych. Stosowany na gładkich i słabo chłonnych podłożach jako zwiększająca przyczepność powłoka gruntująca pod wszelkiego rodzaju tapety.

Właściwości

łatwy w nakładaniu, wodorozcieńczalny o słabym neutralnym zapachu paroprzepuszczalny sd-H2 O ok. 0,03m zwiększający przyczepność kolejnych powłok wyrównuje chłonność podłoża o dużej sile krycia podkład pod farby dyspersyjno-silikatowe na niekrzemianujących podłożach (np. gips)

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg D I N 55 945.

Wielkość opakowań

Standardowe:5 l, 12,5 l Caparol-Haftgrund Airfix:25 , 120 l

Barwa

Biała. Można barwić samodzielnie poprzez dodanie maks. 25% barwników Alpinacolor lub A V A. Caparol-Haftgrund można barwić według różnych kolekcji kolorystycznych w systemie barwienia maszynowego Color Express na kolory o współczynniku jasności ?70.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Gęstość

ok. 1,7 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.Rozcieńczenie Wyłącznie wodą.

Układ warstw

W typowych warunkach Caparol-Haftgrund stosuje się w stanie nierozcieńczonym. W razie konieczności ustawić konsystencję roboczą dodając maks. 5% wody lub środka Capa Sol L F.  

Zużycie

Na podłożach gładkich ok. 150 - 200 ml/m2.  Na powierzchniach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Temperatura minimalna stosowania i wysychania +8°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.Narzędzia Pędzlem wałkiem lub metodą natrysku. Stosować wałki o długości włosia 14 - 16 mm.  Natrysk airless:Kat natysku: 50°Dysza: 0,023-0,025"Cisnienie: 150-180 bar Zastosować do pistoletu filtr dyspersji prosty (zielony). Przed natryskiwaniem materiał dokładnie wymieszać i przecedzić.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Tolerancja na inne materiały:W celu zachowania specyficznych właściwości farbę Caparol-Haftgrund można mieszać wyłącznie z Capa Sol L F, Caparol Color Vollton-und Abtonfarbe (dawna Alpina Color) lub barwnikami A V A. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe i usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G P01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu