Powrót

Nazwa Produktu: Caparol Tiefgrund TB

Kategoria Produktu: Transparentne rozpuszczalnikowe


Caparol Tiefgrund TB

Zastosowanie

Bezbarwny, specjalny środek gruntujący do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, przeznaczony przede wszystkim do powierzchni gipsowych. Do gruntowania i wzmacniania starych, powierzchniowo zwietrzałych tynków, powierzchni po zmytych lub mechanicznie usuniętych farbach oraz podłoży zanieczyszczonych resztkami papieru lub kleju. Nie nadaje się do gruntowania systemów ociepleń zawierających styropian.Nie stosować w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania lub produkcji żywności.

Właściwości

Wzmacnia podłoże, dobrze wnika w podłoże, posiada właściwości dyfuzyjne i sorpcyjne, jest bezbarwny po wyschnięciu.

Spoiwo

Żywica akrylowa w benzynie lakowej.

Wielkość opakowań

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

ok. 0,8 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.Rozcieńczenie W razie konieczności wyłącznie benzyną lakową.

Układ warstw

W typowych przypadkach stosować w stanie nierozcieńczonym. Na zmurszałych, porowatych tynkach malować dwukrotnie, drugą warstwę nanosić na mokrą warstwę pierwszą. Podłoża słabo chłonne gruntować środkiem rozcieńczonym maks. 20% benzyny lakowej. Warstwa gruntująca nie powinna tworzyć szczelnej, błyszczącej powłoki.

Zużycie

W zależności od zastosowania, właściwości podłoża a także stopnia rozcieńczenia ok. 150 - 300 ml/m2. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Można stosować także w temperaturach ujemnych pod warunkiem, że podłoże jest suche i nieoblodzone.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.Narzędzia Caparol Tiefgrund T B nakładać obficie i dobrze wcierać w podłoże pędzlem lub szczotką. Natryskiwać przy pomocy stosownych urządzeń do natrysku Airless. Nie stosować natrysku sprężonym powietrzem. Natrysk airless:Kat natrysku: 60°Dysza: 0,029"Ciśnienie: 50-60 bar

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu myć benzyną lakową.

Wskazówka

Nie stosować w pomieszczeniach  gdzie przebywają osoby szczególnie wrażliwe (np. dzieci, chorzy, osoby starsze, alergicy itp. ) bez odpowiednio długiego czasu schnięcia i wentylacji pomieszczenia. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund T B może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W miejscach pobytu osób szczególnie wrażliwych stosować Amphisilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu. Tolerancja na inne materiały:Nie wolno mieszać i łączyć z innymi materiałami.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Środek łatwopalny. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie; może powodować - uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wprowadzać do kanalizacji. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nosić okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub  etykietę.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 750 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 730 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G F03

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu