Powrót

Nazwa Produktu: Capatect Klebemasse 190 S

Kategoria Produktu: Mineralne


Capatect Klebemasse 190 S

Zastosowanie

Zaprawa mineralna do mocowania płyt styropianowych w Bezspoinowych Systemach Ociepleń.Składnik systemów ociepleń posiadających krajowe aprobaty techniczne: Capatect Mineral; Capatect Silikat; Capatect K D System 600. Składnik systemów ociepleń posiadających europejskie aprobaty techniczne: Capatect E T I C S B-190.

Właściwości

N R O w obrębie systemów ociepleń z płytami ze styropianu: C A P A T E C T M I N E R A L, C A P A T E C T S I S I L I K A T, C A P A T E C T K D S Y S T E M 600 B-s1,d0 w obrębie systemu Capatect E T I C S B-190. Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej. Długi czas gotowości do obróbki Dobra przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego Przyjazna dla środowiska

Spoiwo

mineralne z dodatkami uplastyczniającymi Wyważona kombinacja wypełniaczy kwarcowych i wapiennych Zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, urabialność i przyczepność

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

Szara

Składowanie

W suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu: 12 m-cy Kontenery lub silosy w okresie długich przerw technologicznych (okres zimowy) całkowicie opróżnić.

Gęstość

nasypowaok. 1071 - 1309 kg/m3 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu Ok. 6,8 M Pa

Przyczepność

?1,1 M Pa (do betonu)

Przygotowanie podłoża

Mur, beton, powłoki dobrze przylegające powinny być czyste, suche, zwarte i nośne. Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność (np. olej do smarowania deskowań) oraz nadmiar zaprawy. Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i tynki strukturalne należy w miarę możliwości całkowicie usunąć. Odspojony tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię ponownie dokładnie wytynkować. Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych warstw, a następnie zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 stanowiącym ochronę przeciw odparzeniową.

Przygotowanie materiału

Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5,5 - 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym o niskich obrotach, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wody. W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2-2,5 godz.Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.

Zużycie

Klej do płyt ocieplających: min. 4,0 kg /m2.Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Klejenia nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

Warstwa klejowa jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia mechaniczne po 2 - 3 dniach. Ewentualne mocowanie łącznikami mechanicznym (kołkami) należy wykonać po odpowiednim związaniu warstwy klejowej, czyli po około 24 godzinach. Masa klejowa Capatect 190 S wiąże w procesie hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny  tzn. przez odparowanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą.

Klejenie płyt izolujących

Masę klejowo nałożyć na tylną stronę płyty metodą obwodowo-punktową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5 cm, a na środku płyty 3 owalne placki masy klejowo-szpachlowej wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość warstwy zależy od nierówności podłoża - materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu płyty z klejem wynosiła min. 40%. Masa klejowa umożliwia wyrównanie nierówności podłoża wielkości ? 1,5 cm. Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do powierzchni z dołu do góry - dobrze dociskając. Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu.

W razie konieczności na rusztowaniu umieścić plandekę ochronną zabezpieczającą przed wpływem opadów atmosferycznych w czasie fazy schnięcia masy.Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Mineralna masa klejowo-szpachlowa w zawiera cement i wodorotlenek wapnia (zasadę wapienną), w związku z czym reaguje alkalicznie.Działa drażniąco na skórę.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione worki nadają się do utylizacji. Resztki materiału traktować jako odpady budowlane.Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie Symbol zagrożenia:  Xi - drażniący; zawiera cement.

Design hajzi powered by wisesolutions.eu