Powrót

Nazwa Produktu: CarboNit

Kategoria Produktu: Dyspersyjne


2-składnikowa (2K), wzmocniona włóknem węglowym masa szpachlowa do wykonywania wysoce odpornych na uderzenia warstw zbrojonych. Odporność na uderzenia > 50 dżuli. CarboNit

Zastosowanie

Ekstremalnie odporna na uderzenia i działanie wody 2-składnikowa (2 K) masa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną w systemach Capatect Carbon w wersji na styropianie i wełnie mineralnej. Szczególnie zalecana do strefy cokołu. Dzięki bardzo dużej ilości włókien węglowych oraz nano- krystalicznym składnikom uzyskano niespotykaną wcześniej, ponadnormatywną odporność na obciążenia mechaniczne i uderzenia. Carbo Nit jest także odporna na wodę rozbryzgową w strefie cokołowej. Umożliwia to zastosowanie w strefie cokołu standardowych płyt E P S w miejsce dotychczas używanych specjalnych, odpornych na wodę płyt np. X P S.

Spoiwo

Dyspersja żywic sztucznych z dodatkiem nano- cząsteczek glinianu i krzemianu wapniowego oraz tlenków magnezu.

Wielkość opakowań

25 kg:Składnik ciekły, wiadro: 22 kg.Składnik suchy (Carbo Nit Powder), worek: 3 kg.Worek znajduje się w osobnym pojemniku w wiadrze

Barwa

Składnik ciekły: jasny beż Składnik suchy (Carbo Nit Powder): biały.

Składowanie

W miejscu chłodnym, chronić przed mrozem. W fabrycznie zamkniętym opakowaniu składować do 6 miesięcy.Przewodność cieplna0,70 (W/m K)Opór dyfuzyjny ? (H2 O)120 Odporność na uderzenia> 50 J przy 8 mm grubości warstwy Produkt nr.9815

Wskazówka

Uwaga: Capatect Carbo Nit może być użyta wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta, wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i według poniższych wytycznych wykonawstwa.

Uwarunkowania budowlane:Warunkiem prawidłowego zastosowania szpachli Carbo Nit jest wykonanie odpowiedniej do obciążenia budynku izolacji przeciwwodnej. Izolacja ta jak i sam system ociepleniowy nie naruszają ewentualnych zaleceń projektowych wykonania drenażu celem odprowadzenia wód opadowych i gruntowych

Przygotowanie materiału

Przygotowanie szpachli: Składnik suchy wsypać do wiaderka ze składnikiem ciekłym i wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej masy. Proporcje obu składników są dokładnie dobrane, nie dodawać żadnych innych materiałów. Gotową szpachlę zużyć w ciągu 30 minut od zmieszania. Czas ten dotyczy temperatury 20°C, wyższa skraca ten czas, niższa wydłuża.

Sposób nakładania

Sposób wykonania: Generalnie obowiązują wytyczne wykonawstwa systemów ociepleniowych Capatect. Wykonanie warstwy zbrojonej: szpachlę nakłada się jedno- lub dwuwarstwowo. Jednowarstwowo warstwę szpachli nakłada się na płyty ocieplające pacą zębatą na szerokość pasa siatki, przykłada siatkę z tkaniny szklanej capatect 650 z 10 cm zakładem i lekko wciska. Następnie metodą "mokre w mokre" dokłada niewielką ilość szpachli tak, aby siatka była całkowicie niewidoczna, a grubość warstwy wyniosła ok. 5-6 mm. Siatka powinna być umieszczona w 1/3 grubości licząc od zewnątrz. W systemie dwuwarstwowym pierwszą warstwę szpachli naklada się na płyty ocieplające pacą zębatą na szerokość pasa siatki, przykłada siatkę z tkaniny szklanej Capatect 650 z 10 cm zakładem i lekko wciska. Następnie metodą "mokre w mokre" dokłada niewielką ilość szpachli tak, aby siatka była całkowicie niewidoczna, a grubość pierwszej warstwy wyniosła ok. 5 mm. Siatka powinna być umieszczona w 1/3 grubości od zewnątrz. Drugą warstwę szpachli naklada się pacą zębatą na szerokość pasa siatki, przykłada siatkę z tkaniny szklanej Capatect 650 z 10 cm zakładem i lekko wciska. Następnie metodą "mokre w mokre" dokłada niewielką ilość szpachli tak, aby siatka była całkowicie niewidoczna, a grubość drugiej warstwy wyniosła ok. 3 mm. Siatka powinna być umieszczona w połowie grubości. Drugą warstwę nakłada się po całkowitym wyschnięciu pierwszej (min. po 24 h). Uwaga: W miejsce drugiej szpachli Carbo Nit można zastosować szpachlę Carbon-Spachtel, także na grubości 3 mm z siatką identycznie umieszczoną, rozwiązanie takie nie jest objęte aprobatą techniczną i nie jest zalecane w strefie cokołu.

Zużycie

Warstwa 8 mm ok. 13,5 kg/m2 (obu składników po zmieszaniu). 1,7 kg/m2/mm.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:(Obróbki, schnięcia, powietrza, materiału i podłoża): + 5°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Uważać na nocne przymrozki!

Czas schnięcia

W warunkach +20°C i 65% wilgotności powietrza ok. 24 h. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają ten czas.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego! Składnik systemów E T I C S posiadających Europejskie Aprobaty Techniczne E T A 07/0036 i 08/0069 oraz krajowych A T-15-8318/2010 i A T-15-8328/2010.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Składnik płynny - brak Składnik suchy: Xi - produkt drażniący; działa drażniąco na skórę i oczy. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi, nie wdychać płynu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Uwaga (stan na dzień wydania)Carbo Nit Flüssigkomponente:Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanali­sa­tion, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału traktować jako odpady budowlane.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Infolinia

Gwarantujemy jakość produktu w deklarowanym zakresie oraz przydatność do zamierzonego celu. Dane o zastosowaniu obróbce i zużyciu nie zwalniają użytkownika z wykonania próby. W razie wątpliwości służymy radą i pomocą. 

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu