Powrót

Nazwa Produktu: Disbocret 515 Betonfarbe

Kategoria Produktu: Farby do ochrony betonu (ochrona przed CO2)


Najwyższej jakości, kryjąca rysy i pęknięcia specjalna ochronna farba do betonu o wyjątkowo wysokim stopniu krycia. Także na stare warstwy malarskie. Disbocret 515 Betonfarbe

Zastosowanie

Powłoka chroniąca przed wnikaniem szkodliwych substancji i wody. Do stosowania na nowym, starym i naprawianym betonie i żelbecie. Także do betonu pokrytego starymi warstwami malarskimi.

Właściwości

Idealna w nakładaniu. Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Odporna na alkalia oraz promieniowanie U V. Odporna na chlorki w tym sól drogową Pokrywa rysy powierzchniowe <0,1 mm. Dyfuzyjna dla pary wodnej. Hamuje wnikanie C O2 i S O2. Wysoce wypełniająca i dobrze rozlewna. Kontrolowana jakość - posiada aprobatę techniczną I B Di M Spełnia wymagania normy E N 1504-2 Powierzchnie wykończone szpachlówką DisbocretR 505 Feinspachtel mogą być po upływie sześciu godzin malowane farbą Disbocret 515, bez konieczności ich gruntowania.

Spoiwo

Dyspersja styrenu i akrylanu.

Wielkość opakowań

Standard:15 l wiadro plastikowe Color Express:12 l wiadro

Barwa

Biała.Inne kolory na zapytanie.Możliwość barwienia w systemie Color Express wg wzornika kolorystycznego 3 D System. Trwałość barwy wg. B F S-Merkblatt Nr. 26:Klasa A Grupa 1 do 3 zależnie od koloru.

Stopień połysku

Matowy wg. E N 1062.

Składowanie

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi co najmniej 1 rok.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3 Zawartość składników stałychok. 65 % wagowo

Grubość warstwy suchej

ok. 40-50 ?m/100 ml/m2 Opór dyfuzyjny ? (H2 O)5.500 Opór dyfuzyjny ? (C O2)2.300.000 Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 Ook. 0,88 m (dla warstwy suchej o grubości 160 ?m)Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd C O2ok. 368 m (dla warstwy suchej o grubości 160 ?m)Przepuszczalność wody (wartość - w)< 0,02 kg/(m2 . h0,5) Klasa W3 (niska) wg E N 1062

Odpowiednie podłoża

Normalny, ciężki i lekki beton, szpachlówki Disbocret, tynki mineralne i stare powłoki malarskie. Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,0 N/mm2, najmniejsza wartość nie może być niższa od 0,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Podłoża mineralne Podłoże musi być nośne, czyste i pozbawione luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usunąć przy pomocy odpowiednich metod. Silne zabrudzenia jak mchy lub porosty oraz szkliste powierzchnie mleczka cementowego usunąć np. zmywając wodą z środkiem ciernym. Podłoże musi być wolne od składników przyspieszających korozję (np. chlorków). Powierzchnie pokryte warstwami malarskimi.Sprawdzić nośność powłoki. Nienośne i dyspersyjne elastyczne powłoki usunąć odpowiednią metodą np. zmywając wodą ze środkiem ciernym. Mocno przylegające, nie kredujące powłoki oczyścić np. strumieniem wody lub pary wodnej. Ponieważ w praktyce spotykane są różne rodzaje starych powłok malarskich konieczne jest wykonanie powierzchni próbnej celem sprawdzenia funkcjonalności w układzie. Ubytki (pory i raki).Celem uzyskania równomiernej i wystarczająco grubej warstwy ochronnej po wstępnym przygotowaniu podłoża należy naprawić ubytki, pęknięcia oraz większe nierówności i szorstkości powierzchni przy użyciu odpowiednich do tego celu materiałów systemu DisbocretR.

Przygotowanie materiału

Farba dostarczana jest w konsystencji gotowej do użycia. Przed rozpoczęciem prac dobrze wymieszać. W zależności od sposobu nanoszenia, rodzaju podłoża i warunków atmosferycznych farbę można rozcieńczyć dodając maks. 5% wody. W wypadku natryskiwania w razie koniecznościrozcieńczyć mak. 1-2% wody.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Agregat typu airless, średnica dyszy: 0,018 -0,021 cala). Przy natryskiwaniu czyścić często filtry, aby zapobiec ich zatykaniu przez wypełniacze.Nie nakładać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia, w czasie deszczu, przy silnym wietrze oraz na rozgrzane podłoże. W razie konieczności stosować plandeki ochronne.Grubość warstwy Aby zapewnić skuteczną ochronę malowanej powierzchni grubość warstwy suchej nie może być mniejsza niż 80 ?m.

Układ warstw

Podłoże Warstwa gruntująca Chłonne podłoża mineralne (np. beton, tynki) Disboxan 450 Fassadenschutz Miejscowe szpachlowanie szpachlówką DisbocretR 506 Planspachtel Capa Sol L F Konzentrat rozcieńczony wodą w proporcji 1:2 Pełno- powierzchniowe szpachlowanie szpachlówką DisbocretR 505 Feinspachtel bez gruntowania Powierzchnia DisbocretR 510 Füllschicht bez gruntowania Stare, dobrze przylegające warstwy malarskie Capagrund Universal Dobrze przylegające warstwy lakiernicze Disbon 481 E P-Uniprimer Nie powlekane powierzchnie poziome gruntować środkiem Disboxid 420 E. M I Primer i posypać piaskiem kwarcowym Disboxid 942 Mischquarz. Na tak zagruntowane, wyschnięte podłoża nakładać jedną warstwę pośrednią i jedną końcową.

Zużycie

Ok. 200 ml/m2 na każdą warstwę.

Warunki obróbki

Temperatura stosowania:Materiału, otoczenia i podłoża minimum 5°C, maksymalnie 40°C

Czas schnięcia

W temp. 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest pyło- sucha po ok. 4 godz., po ok. 6 godz. odporna na opady atmosferyczne, po ok. 12 godz. powłoka nadaje się do nakładania kolejnych warstw. Uwaga:Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem Capa Grund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą.

Opinie specjalistyczne Aprobata techniczna I B Di M nr A T/2009-03-2480 - Disbon Betonschutz - zestaw materiałów do wykonywania powłok ochronnych na betonie.Uwaga (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Nie wprowadzać do kanalizacji, unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maks. zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/c) wynosi: 40 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera < 40 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Znakowanie C E E N 1504-2 Norma P N-E N 1504-2:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu