Powrót

Nazwa Produktu: Disbocret 544 PCC I-Grobmörtel

Kategoria Produktu: Zaprawy naprawcze, masy wyrównujące


Cementowa, modyfikowana tworzywem sztucznym zaprawa naprawcza. Do reprofilowania i wyrównywania poziomych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów i narażonych na silne oddziaływania dynamiczne. Disbocret 544 PCC I-Grobmörtel

Zastosowanie

Zaprawa do naprawy głębokich uszkodzeń i pęknięć w betonie oraz do wyrównywania powierzchni poziomych, np. pod powłokami na mostach i na balkonach. Do tworzenia jastrychów zwykłych i pływających.

Właściwości

materiał łatwy w obróbce niski stosunek cementowo-wodny zapobiega przenikaniu C O2 i wilgoci opóźnia wystąpienie korozji odporny na mróz i działanie soli drogowej do wykonywania warstw o gr. 30-100 mm, maksymalna wielkość ziaren: 8 mm

Spoiwo

Zaprawa cementowa modyfikowana tworzywem sztucznym.

Wielkość opakowań

25 kg worek

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu przez okres do 9 miesięcy od daty produkcji. W tym czasie zachowuje zredukowaną zawartość chromianów Cr V I.

Największy rozmiar ziarna

8 mm

Gęstość

objętościowa świeżej zaprawyok. 2.300 kg/m3

Właściwości

związanej zaprawy(wartości średnie po 28 dniach)

Gęstość

zaprawy w stanie związanym: ok. 2.225kg/m3 Wytrzymałość na ściskanie: ok. 60 N/mm2Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ok. 10 N/mm2Wytrzymałość na oderwanie: > 2,0 N/mm2

Odpowiednie podłoża

Beton normalny, beton ciężki i lekki. Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie nie może być niższa niż 1,0 N/mm2 i musi wynosić średnio 1,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Stal zbrojeniową pokryć środkiem antykorozyjnym DisbocretR 502 Pro­tec plus zgodnie z instrukcją. Powierzchnię betonu przygotować nakładając warstwę sczepną materiału DisbocretR 502 Protec Plus zgodnie z instrukcją. Zaprawę gruboziarnista nakładać na warstwe szczepna metodą "mokrym na mokre". Beton musi być nośny, czysty i pozbawiony luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, olej, tłuszcz) usunąć przy pomocy odpowiednich metod. Kamień cementowy musi być pozbawiony substancji przyspieszających korozję (np. chlorków). Należy go usunąć do takiego stopnia, który umożliwi odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Krawędzie ubytków wyprofilować pod kątem 45 - 60°. Przed przystąpieniem do obróbki podłoże należy zwilżyć. Zaprawę nanosić na lekko przesuszone, matowo wilgotne podłoże.

Przygotowanie materiału

Do pojemnika wlać odmierzoną ilość wody i stopniowo wsypywać odpowiednią ilość suchej zaprawy stale mieszając wolnoobrotowym mieszadłem  elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Mieszać jeszcze ok. 3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Dodać pozostałą wodę według zapotrzebowania i mieszać kolejne 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej zaprawy.

Proporcja mieszania

Sucha zaprawa Woda 1 część wagowa ok. 0,09 części wagowej 25 kg worek 2,25 l

Sposób nakładania

Zaprawę nakładać na warstwę sczepną metodą "mokrym w mokre" przy użyciu odpowiedniego narzędzia np. szufli, kielni lub pacy tynkarskiej i zagęścić. Rozprowadzić i ewentualnie wygładzić. Unikać przyspieszonego schnięcia na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i przeciągu - zastosować odpowiednie środki pielęgnacji. Deskowanie pomocnicze wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.Grubość warstwy Min. grubość warstwy wynosi 30 mm, maks. 100 mm. Istnieje możliwość wykonania grubszej powłoki poprzez nałożenie kilku warstw.

Zużycie

Ok. 2,0 kg/mm/m2  suchej zaprawy.Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu Przy 20°C ok. 60 minut.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża: Min. 5°C, maks 35°C.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. Stwardniałe resztki usuwać jak odpady budowlane.

Giscode

Z P 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Znakowanie C E P N E N 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.Norma określono wymagania dotyczące cech identyfikacyjnych, właściwości użytkowych (w tym trwałości) oraz bezpieczeństwa stosowania wyrobów i systemów przeznaczonych do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu konstrukcyjnego Produkty odpowiadające w.w. normie powinny być oznakowane znakiem C E.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym  może  okazać  się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych  z  konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu