Powrót

Nazwa Produktu: Disbopur 458 PU-AquaSiegel

Kategoria Produktu: Lakierowanie i malowanie pomieszczeń użytkowych


Transparentna, wodna, dwuskładnikowa (2K) żywica poliuretanowa do wykonywania powłok zamykających na twardych i bardzo twardych warstwach poliuretanowych i epoksydowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Disbopur 458 PU-AquaSiegel

Zastosowanie

Dzięki zmniejszonej emisji L Z O (lotnych związków organicznych), może być stosowana w pomieszczeniach pobytu osób "szczególnie wrażliwych" jak np. ośrodki zdrowia, szpitale, szkoły, przedszkola itp.. Do stosowania jako matowa powłoka zamykająca do twardych i bardzo twardych warstw poliuretanowych i epoksydowych wewnątrz pomieszczeń. Składnik systemu Disboxid Stonecolor wewnątrz i na zewnątrz. Dodatkowa, powłoka zamykająca w systemie Disboxid Multikolor wewnątrz oraz matowe wykończenie powierzchni w systemie Disboxid Arte Floor. Tworzy powłoki antypoślizgowe w połączeniu z produktem Disbon 947.Na powierzchniach ścian jako powłoka zamykająca dla farb Caparol Seiden Latex E.L.F i Caparol Latex Satin 20 i Samtex 20.

Właściwości

Niskoemisyjna Podlega kontroli i nadzorowi TÜ V Dopuszczona przez Deutschen Institut für Bautechnik (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) Podnosi odporność na zarysowania twardych i bardzo twardych powłok poliuretanowych i epoksydowych   Poprawia podatność powłoki na zmywanie Redukuje występowanie zabrudzeń spowodowanych ścieraniem gumy Jest odporna na chemikalia i promieniowanie U V Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami Ag B B dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu Ag B B (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób "wrażliwych" np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Spoiwo

Wodna, dwuskładnikowa (2 K) żywica poliuretanowa.

Wielkość opakowań

4 kg plastikowe opakowanie Kombi

Barwa

Transparentna. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 9 miesięcy. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,05 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 44 ?m/100 g/m2Ścieralność wg Tabera (C S 10/1000 obr./1000 g)17 mg/30 cm2 Odporność chemiczna Odporność na dzialanie związków chemicznych zgodnie z D I N E N I S O 2812-3:2007 przy 20°C 7 dni Grupa 1: Ottokraftstoffe + Grupa 3:Olej opałowy E L (według D I N 51 603-1) + Grupa 4: wszystkie węglowodory + Grupa 7b:Biodiesel (według D I N E N 14214) + Grupa 8: wodne roztwory alifatycznych aldehydów do 40% + Grupa 9: wodne roztwory nieorganicznych kwasów (kwas karboksylowy) do 10% + (V) Grupa 10: Kwasy nieorganiczne do 20% + Grupa 11: nieorganiczne ługi + Grupa 14: wodne roztwory środków organicznych czynnych powierzchniowo + Skydrol + Kwas cytrynowy 10 % + Roztwór chlorku żelaza I I I, nasycony + Kwas fosforowy 85 % + ksylen + Amoniak 25 % + Cola + Kawa + (V) Czerwone wino + (V) Etanol 40 % + Etanol 96 % + Woda destylowana + Benzyna lakowa + Kwas solny 10 % + Kwas solny 30 % + (V) Objaśnienie oznaczeń: + = odporny, V = przebarwia

Odpowiednie podłoża

Twarde i bardzo twarde podłoża poliuretanowe i epoksydowe, powłoki obsypane płatkami, oraz systemy Disboxid Multicolor-, Stonecolor-, i Arte Floor. Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnie ścian, z powłoką farb: Caparol Seiden-Latex E.L.F i Caparol Latex Satin 20 i Samtex 20 w jasnych kolorach o współczynniku jasności (H B W) 100 - 60. Na tapetach z włókna szklanego CapaverR Glasgewebe można uzyskać szczególnie mocne powierzchnie.

Zastosowanie

tapety z włókna szklanego innego producenta może powodowac powstawanie zażółceń.

Przygotowanie podłoża

Podłoże dokładnie oczyścić (zamieść, odkurzyć, szczególnie dokladnnie oczyścić powierzchnie obsypane płatkami) tak aby spełniało powyższe wymagania. Stare powłoki zmatowić (przeszlifować). Nie używać papieru gruboziarnistego aby nie zarysować podłoża! Na nowych powłokach wykonanych żywicami reaktywnymi następnego dnia wykonać warstwę zamykającą. W wypadku dłuższej przerwy technologicznej przed wykonaniem warstwy zamykającej powierzchnię przeszlifować papierem drobnoziarnistym. W niższych temperaturach czas ten ulega wydłużeniu. Powłoki wykonane wodnymi żywicami reaktywnymi muszą być dostatecznie suche. Uwaga: przy zastosowaniu jako powłoka zamykająca na warstwie wykonanej żywicą Disboxid 437 E P-Klarschicht: Gruntownie zmyć powierzchnię (Disboxid 437) nierozcieńczonym środkiem czyszczącym: Grundreiniger R*, firmy Dr. Schutz lub środkiem G R-S*, firmy T A N A Chemie. Przestrzegać czasów wysychania żywicy Disboxid 437.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (maks. 400 obr./min). Rozmieszany materiał przełożyć do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać, aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze.

Proporcja mieszania

Masa : Utwardzacz = 5 : 1 części wagowo

Sposób nakładania

Nakładać wałkiem poliamidowym (np. Rotanyl 13 mm, Fa. Rotaplast) Aby uzyskać równomierną optykę nakładać "mokrym w mokre".Przy nakładaniu wałkiem w celu uniknięcia różnic kolorystycznych, nakładać bez przerw w jednym cyklu roboczym.

Układ warstw

Powierzchnie gładkie Nakładać równomiernie, cienką warstwą ruchami krzyżowymi. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych, nakładać bez przerw w jednym cyklu roboczym. Powierzchnie antypoślizgowe Do żywicy P U-Aquasiegel 458 dodać 2 - 3 % wagowo środka Disbon 947 Slidestop Fine, dokładnie wymieszać i nakładać tak jak opisane wyżej powierzchnie gładkie. Podczas prac materiał od czasu do czasu zamieszać.

Zużycie

Powierzchnie gładkie Disbopur 458 P U-Aqua Siegel 80-120 g/m2 * na jeden cykl roboczy Powierzchnie antypoślizgowe Disbopur 458 U-Aqua Siegel Disbon 947 Slide Stop Fine ok. 130 g/m2ok. 4 g/m2 * W wypadku szorstkich podłoży jak np. posadzka z systemu Disboxid Stonecolor (wewnątrz i na zewnątrz) konieczne jest nakładanie materiału w dwóch cyklach roboczych. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie prób bezpośrednio na obiekcie.Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu Ok. 90 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza 60%. W wyższych temperaturach czas gotowości do obróbki ulega skróceniu, a w niższych wydłużeniu. Uwaga: Koniec dopuszczalnego czasu przydatności do obróbki jest optycznie niezauważalny. Jego przekroczenie może spowodować widoczne różnice w połysku lub barwie powłoki, a także obniżenie wytrzymałości materiału i zmniejszenie jego właściwości sczepnych. Nierównomierne rozprowadzenie materiału (szczególnie w wypadku ciemnych kolorów) powoduje widoczne różnice w połysku lub barwie powłoki. Unikać zbyt obfitego nakładania materiału (większego niż 200 g/m2 )  ponieważ powoduje ono tworzenie się pęcherzy powietrza w powłoce. Zapewnić intensywną wymianę powietrza w pomieszczeniu w trakcie schnięcia i twardnienia powłoki.

Warunki obróbki

Żywicy nie nakładać przy temperaturze niższej niż 10°C lub w temperaturze niższej od temperatury punktu rosy ponieważ może to spowodować wystąpienie trwałych białych przebarwień. Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C a temp. maksymalna 25°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia i dalszej obróbki po ok. 1 dniu. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach proces twardnienia warstwy ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas przerw w pracy myć wodą lub ciepłą wodą z mydłem.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Produkt tylko do zastosowań przemysłowych. Masa:brak Utwardzacz:Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem.Nie wprowadzać do kanalizacji, unikać zrzutów do środowiska. Nosić odpowiednie rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Utwardzacz i gotowe do uzycia środki malarskie mogą podrażniać skóre i drogi oddechowe oraz wywoływac reakcje alergiczne. W czasie używania zapewnić stały dostep swieżego powietrza. Nie wdychać oparów. Nie natryskiwać. Alergicy i osoby o skłonnościach do chorób układu oddechowego nie powinny pracować z tego typu produktami.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/j) wynoszą: 140 g/l. Ten produkt zawiera maksymalnie 20 g/l L Z O.

Giscode

P U 10

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Znakowanie C E Zharmonizowana norma europejska P N-E N-13813: "Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania" określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu C E.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu