Powrót

Nazwa Produktu: Disboxid 462 EP-Siegel

Kategoria Produktu: Środki gruntujące, wiążące, mostkujące


Bezbarwna, przejrzysta, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa do gruntowania oraz zamykania mineralnych posadzek przemysłowych. Disboxid 462 EP-Siegel

Zastosowanie

Do gruntowania lub szpachlowania wyrównawczego pod powłoki posadzkowe.

Spoiwo

do zapraw z piaskiem kwarcowym Disboxid 946 Mörtelquarz umożliwiające szybką naprawę wysoce odpornych na ścieranie posadzek przemysłowych, oraz miejsc ubytków i pęknięć. Do wykonywania gładkich lub antypoślizgowych powłok zamykających. Do zalewania rys. Także do gruntowania podłoży betonowych i mineralnych w konstrukcjach betonowych, żelbetowych i sprężonych w inżynierii komunikacyjnej.

Właściwości

Dobrze penetrująca podłoże Odporna na środki chemiczne Odporna na długotrwałe obciążenie wodą O długim czasie zachowania właściwości roboczych

Spoiwo

Dwuskładnikowa (2 K), płynna żywica epoksydowa o niskiej lepkości, nie zawierająca związków aromatycznych.

Wielkość opakowań

5 kg oraz10 kg- opakowanie metalowe kombi. 25 kg - opakowanie:masa: 18,75 kg pojemnik z uchwytamiutwardzacz: 6,25 kg kanister blaszany.

Barwa

Bezbarwna. Można barwić pigmentami Disboxid 980 N E F ARP O X-Farbpasten.Pod wpływem promieni U V oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe są niewielkie zmiany w odcieniu oraz zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do ok. 2 lat. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 95 ?m/100 g/m2 Wytrzymałość na ściskanie> 65 N/mm2Lepkość20°C, ok. 500 m Pas

Odpowiednie podłoża

Wszystkie podłoża mineralne. Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacane żywicami masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia (powierzchnie próbne). Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, a minimalna zmierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą:Beton i jastrychy cementowe max 4%Jastrych anhydrytowy max 0,5%Jastrych magnezjowy 2 - 4%Jastrych skałodrzewny: 4 - 8%.Należy wykluczyć możliwość wystąpienia wilgoci wstępującej.Jastrychy anhydrytowe i magnezjowe należy odizolować od gruntu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować odpowiednią metodą np. przez śrutowanie lub szlifowanie tak, aby spełniało powyższe wymagania. Pęknięcia i ubytki w podłożu naprawić do lica zaprawami Disboxid E P-Mörtel lub zaprawami Disbocret R P C C-Mörtel.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min) aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze. Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. W wypadku barwienia, do masy najpierw dodać pigment (1 worek foliowy pigmentu Disboxid 980 N E F ARP O X-Farbpaste na 25 kg Disboxid 462 E P-Siegel) następnie wymieszać.

Proporcja mieszania

Masa : utwardzacz = 3 : 1 wagowo

Sposób nakładania

W zależności od zastosowania raklą gumową, szczotką, wałkiem o średnim włosiu lub kielnią.

Układ warstw

Warstwa gruntująca:Rozmieszany materiał wylać na podłoże i równomiernie rozprowadzić raklą gumową. Błyszczące miejsca poprawić wałkiem lub szczotką.Na słabo chłonnych podłożach można stosować materiał rozcieńczony maks. 15% (wagowymi) rozcieńczalnika Disboxid 419 Verdünner. W tym wypadku zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Świeżą warstwę gruntującą można w razie potrzeby obsypać piaskiem.W przypadku późniejszego nanoszenia wałkiem powłok antypoślizgowych lub wykonywania nawierzchni z zaprawy, warstwę gruntującą posypać piaskiem kwarcowym Disboxid 943 / 944 Einstreuquarz. Pod szpachle samorozlewne warstwę gruntującą należy posypać drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym Disboxid 942 Mischquarz. Nie posypaną piaskiem warstwę gruntującą pokryć kolejnymi powłokami nie później jak po upływie 3 dni. Powłoka zamykająca.Materiał nanieść w 1 - 2 cyklach w opisany wyżej sposób. W celu uzyskania zamykającej powłoki antypoślizgowej pierwszą, świeżą jeszcze warstwę materiału posypać - w zależności od zamierzonej chropowatości powierzchni - piaskiem kwarcowym Disboxid 943 / 944 Einstreuquarz lub innymi odpowiednimi materiałami sypkimi typu Durop lub węglik krzemu. Szpachlowanie wyrównawcze.Na równych i lekko chropowatych podłożach:Sporządzić masę szpachlową używając:Disboxid 462  E P-Siegel, 1 cz. wagowo Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 cz. wagowo Na nierównych i chropowatych podłożach:Sporządzić masę szpachlową używając Disboxid 462 E P-Siegel, 1 część wagowo Piasek kwarcowy - mieszanka 1,5 części wagowo(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz  zmieszane w stos. 1:1). Masę szpachlową wylać na powierzchnię i równomiernie rozprowadzić pacą, a następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Gotową warstwę wyrównawczą można w razie konieczności obsypać piaskiem. Przed naniesieniem szpachlowej warstwy wyrównawczej bardzo szorstkie i porowate podłoża należy zagruntować materiałem Disboxid 462 E P-Siegel. Jastrych żywiczny.Powierzchnię posadzki zagruntować w sposób opisany w p. 1.Sporządzić zaprawę:Disboxid 462 E P-Siegel, 1 część wagowo Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 części wagowo.

Spoiwo

w opakowaniu 5 kg przeznaczone jest do zmieszania z dwoma 25 kg workami piasku kwarcowego do zapraw. Piasek kwarcowy w ilości przeznaczonej do mieszania należy wsypać do betoniarki przeciwbieżnej. Do pracującej mieszarki dodać spoiwo. Intensywnie mieszać przez 3 minuty. Zaprawę nanosić na świeżą lub stwardniałą i posypaną piaskiem warstwą gruntującą metodą "mokrym w mokre", utwardzić, a następnie wygładzić pacą z tworzywa sztucznego lub ze stali szlachetnej. Przy wykonywaniu nawierzchni zaprawę należy rozprowadzić stosując prowadnice. W celu uzyskania antypoślizgowej lub szczelnej dla cieczy nawierzchni powierzchnię należy pokryć powłoką zamykającą, zgodnie z opisem podanym w p. 2.W wypadku powlekania jastrychu powłoką zamykającą z żywicy Disboxid 462 do żywicy dodać ok. 2% wagowo środka Disbopox 952 Stellmitel. Wyoblenia (5 cm promień)Powierzchnię posadzki zagruntować w sposób opisany w p. 1.Sporządzić zaprawę:Disboxid 462 E P-Siegel 1 część wagowo Disboxid 946 Mörtelquarz 10 częśći wagowo Przy użyciu odpowiedniego narzędzia, świeżo przygotowaną zaprawą wykonać zaoblenia o promieniu 5 cm.

Zużycie

Gruntowanie ok. 200-400 g/m2 Powłoka zamykająca ok. 250-500 g/m2 na jedną warstwę Szpachlowanie wyrównawcze lekko chropowate, równe podłoża Disboxid 462 E P-Siegel Disboxid 942 Mischquarz ok. 660 g/mm/m2ok. 1 kg/mm/m2 chropowate, nierówne podłoża Disboxid 462 E P-Siegel Disboxid 942 Mischquarz Disboxid 943 Einstreuquarz ok. 660 g/mm/m2ok. 500 g/mm/m2ok. 500 g/mm/m2 Jastrych Disboxid 462 E P-Siegel Disboxid 946 Mörtelquarz ok. 190 g/mm/m2ok. 1,9 kg/mm/m2 Zaoblenia Disboxid 462 E P-Siegel Disboxid 946 Mörtelquarz ok. 1,50 g/mok. 1,5 kg/m Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu Ok. 40 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza ok. 60%. W wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w niższych wydłużeniu.

Warunki obróbki

Minimalna temp. materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C, maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze co najmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.Przerwy technologiczne Podczas pracy w temp. +20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 16 godzin i maks. 3 dni. Przy dłuższej przerwie przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana). Wyższe temperatury skracają podane czasy, niższe- wydłużają.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok. 1 dniu, po 3 dniach jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu. Wczasie twardnienia (ok. 24 h przy +20°C) chronić przed działaniem wilgoci; wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie wysychania materiału. Niewłaściwa wentylacja może być przyczyną przebarwień na skutek nierównomiernego wysychania.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć rozcieńczalnikiem Disboxid 419 Verdünner.

Opinie specjalistyczne Aprobata Techniczna I B Di M - Nr A T/2009-03-2498 D I S B O X I D Betonschutz - zestaw materiałów do wykonywania izolacjo-nawierzchni na podłożach betonowych.Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Wyrób wyłącznie do profesjonalnego użycia. Masa:Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawiera związki epoksydowe. Utwardzacz:Powoduje poważne oparzenia. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy; W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Resztki wyrobu mieszać ze sobą do stwardnienia i utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami jak farby budowlane.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/j) wynosi: 500 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 250 g/l L Z O.

Giscode

R E 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Znakowanie C E Norma P N-E N-13813 - "Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania" określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą. Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu C E.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl  

Design hajzi powered by wisesolutions.eu