Powrót

Nazwa Produktu: FibroSil

Kategoria Produktu: Do drobnych rys powierzchniowych i rys w warstwie tynku


Materiał gruntujący, wzmocniony włóknami, do powlekania pęknięć i egalizacji faktury tynku. Do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Możliwość obróbki w połączeniu z emulsyjnymi farbami dyspersyjnymi i emulsyjnymi farbami silikonowymi. FibroSil

Zastosowanie

Fibro Sil jest materiałem służącym do wykonywania powłok szlamujących pęknięcia. Przeznaczony jest do pokrywania powierzchni tynków i starych, nośnych powłok dyspersyjnych.Fibro Sil można łączyć z farbami dyspersyjnymi, np. Muresko-plus lub farbami silikonowymi, jak Amphi Silan lub Thermo San.Wewnątrz Fibro Sil można stosować jako materiał do nadawania delikatnej faktury powierzchni w połączeniu ze wszystkimi farbami wewnętrznymi. Doskonałe efekty można uzyskać w połączeniu z produktami Deco-Lasur matt lub Deco-Lasur glänzend.

Właściwości

Szlamujący rysy Egalizujący podłoże Zwiększający przyczepność na gładkich podłożach Łatwy w nakładaniu Wodorozcieńczalny o słabym zapachu

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg D I N 55 945, wzmocniona włóknami.

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Biała.Można barwić samodzielnie przy użyciu maks. 5 % barwników A V A - Amphi Color lub Caparol Color Voll- und Abtönfarben.Fibro Sil można barwić w maszynowym systemie Color Express, na wszystkie jasne kolory o współczynniku jasności (H B W) ? 70.

Stopień połysku

Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Dane Techniczne

Parametry według normy P N E N 1062:

Największy rozmiar ziarna

< 1500 ?m, S3

Gęstość

ok. 1,45 g/cm3

Grubość warstwy suchej

200-400 ?m, E4

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ? 0,1 [kg/(m2. h0,5)] (mała), W3 Kategorie pokrywania rys

Układ warstw

:1 x 800 g/m2 Fibro Sil (jako warstwa gruntująca i pośrednia), Klasa: A1 (> 100 ?m)

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

(wartość-sd): ? 0,14 - < 1,4 m (średnia), V2 Barwienie może powodować zmiany parametrów technicznych.

Produkty uzupełniające

Perma Silan Amphi Silan Thermo San Muresko Amphisil

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki zewnętrzne P I I i P I I/Wytrzymałość na ściskanie wg P N E N 998-1 min. 1,5 N/mm2:Nowe tynki można malować zwykle po 2 tygodniach przy 20°C i przy 65% wilgotności powietrza, nierozcieńczoną farbą Fibro Sil. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych np. wiatr lub deszcz, czas ten ulega wydłużeniu.Stare tynki: miejsca powtórnego tynkowania muszą byc dobrze związane i wyschnięte. Na mocnych, normalnie chłonnych tynkach nakładać farbę Fibro Sil rozcieńczoną maksymalnie 5% wody. Na silnie chłonnych tynkach, zastosować warstwę gruntującą środkiem Opti Grund E.L.F lub Capa Sol L F. Na silnie piaszczących, kredujących tynkach, zastosować gruntowanie środkiem Dupa-grund. Beton:Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Lekko chłonne lub gładkie powierzchnie zagruntować materiałem Fibro Sil rozcieńczonym maks. 5% wody. Silnie chłonne powierzchnie gruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Powierzchnie kredujące zagruntować środkiem Dupa-grund. Nośne powłoki z farb dyspersyjnych:Zabrudzone i kredujące powłoki z farb dyspersyjnych zmyć ręcznie, oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem lub inną odpowiednią metodą. Warstwę gruntującą wykonać z materiału Fibro Sil rozcieńczonego maks. 5% środkiem Capa Sol L F. Nośne powłoki z tynków żywic syntetycznych:Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Gruntować materiałem Fibro Sil rozcieńczonym maks. 5% wody. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby, pleśnie i mchy:Powierzchnie zmyć na mokro następnie przemyć środkiem Cpatox bądź Fungi Grund i pozostawic do wyschnięcia. Powierzchnie z wykwitami solnymi:Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Dupa-grund. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych. Ubytki:Ubytki o głębokości do 20 mm uzupełniać szpachlówką Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane zagruntować.Zależnie od rodzaju i stanu występującego podłoża należy przed nakładaniem farby Fibro Sil zagruntowaćzgodnie z naszymi wytycznymi zawartymi w karcie nr. 650 (Rodzaje podloży i ich przygotowanie).

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem lub wałkiem. Nakładanie natryskiem możliwe jest po dobraniu odpowiedniego narzędzia natryskowego. Na gładkich powierzchniach zaleca się krzyżowe nakładanie i rozprowadzanie przy użyciu szczotki, ma to na celu uzyskanie równomiernej struktury powierzchni. Na podłożach o nadanej wcześniej strukturze, np. tynki Caparol-Reibeputz, zaleca się nakładanie materiału wałkiem. Materiał przed obróbką dobrze rozmieszać. Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Układ warstw

Warstwa gruntująca i pośrednia:Fibro Sil rozcieńczony maks. 5% wody. W razie konieczności wykonać dodatkową powłokę pośrednią materiałem Fibro Sil. Warstwa wierzchnia:Wykonać farbami dyspersyjnymi do wyboru np. Amphi Silan, Muresko, Perma Silan lub Thermo San. Na powierzchniach wewnętrznych jako warstwa wierzchnia może być stosowana każda farba do wnętrz firmy Caparol. Doskonałe efekty można uzyskać w połączeniu z produktami Deco-Lasur matt lub Deco-Lasur glänzend.

Zużycie

Ok. 600 - 800 g/m2 w jednym cyklu na gładkich podłożach. Na powierzchniach chropowatych odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:+5°C dla otoczenia, podłoża i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po ok. 12 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Na powierzchniach fasad które ze względu na swoje usytuowanie narażone są na rozwój alg i grzybów zalecane jest stosowanie specjalnych farb z dodatkiem środków grzybobójczych np. Muresko Premium i Thermo San. Produkty te zawierają substancje opóźniające rozwój grzybów i alg.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wdychać oparów w trakcie rozpylania - stosować filtr A2/P2. W trakcie szlifowania stosować filtr pyłowy P2. Zapewnić odpowiednie wietrzenie w czasie stosowania i wysychania. Nie jeść, nie pić i nie palic tytoniu w trakcie pracy z produktem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiału do gleby, kanalizacji i zbiorników wodnych.

Bliższe informacje

: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/a) wynoszą: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie < 30 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G P01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic polioctanu winylu, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu