Powrót

Nazwa Produktu: HIstolith Emulsionsfarbe

Kategoria Produktu: Farby odwracalne


Odwracalna farba do wnętrz o charakterze tempery kazeinowej. HIstolith Emulsionsfarbe

Zastosowanie

HistolithR Emulsionsfarbe jest gotowym do obróbki materiałem malarskim tworzącym powłoki o charakterze tempery kazeinowej, stworzonym do wykonywania powłok malarskich we wnętrzach obiektów historycznych.

Właściwości

Odwracalna, możliwość usuwania wodą Umożliwia kilkakrotne malowanie Nie tworzy napięć w powłoce Głęboko matowa Wysoce paroprzepuszczalna wartość - sd < 0,02 m Wysoce przepuszczalna dla dwutlenku węgla Nie zawiera rozpuszczalników Szczególna formuła farby zapobiega porastaniu powierzni przez pleśń

Spoiwo

Odwracalna emulsja na bazie kleju/P U/octanu z dodatkiem mineralnych wypełniaczy i pigmentów.

Wielkość opakowań

10 l

Barwa

Biała.Na zamówienie możliwa jest dostawa farby zabarwionej fabrycznie.Możliwość barwienia maszynowego w systemie Color Express.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Produkty uzupełniające

W przypadku samodzielnego przygotowania lazur istnieje możliwość zakupu specjalnego spoiwa Histolith Emulsion.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki z grup zapraw P I, P I I i P I I I:Odczekać 2 - 4 tygodnie. Przed pomalowaniem posmarować powierzchnię fluatem Histolith Fluat i umyć. Stare niemalowane tynki P I, P I I i P I I I i stare mineralne powłoki malarskie:Dobrze oczyścić powierzchnię.Słabe warstwy usunąć. Piaszczące tynki wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung. Stare nośne, matowe farby dyspersyjne:Dobrze oczyścić powierzchnię. Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej wodą w ilości 10%. Błyszczące stare powłoki malarskie zmatowić/przeszlifować. Wykonać warstwę gruntującą przy użyciu Capagrund Universal. Tynki gipsowe z grupy zapraw I V i gips sztukatorski:Miękkie tynki gipsowe wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung. Tynki gipsowe z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować i odpylić. Warstwe gruntującą wykonać przy użyciu Histolith Spezialgrundierung. Farby klejowe:Zmyć do podłoża. Wykonać warstwe gruntującą przy użyciu Histolith Spezialgrundierung. Powierzchnie porośnięte pleśnią:Zmyć pleśń. Po wyschnięciu zdezynfekować powierzchnię środkiem Capatox i pozostawić do wyschnięcia. Przed pomalowaniem zasięgnąć porady u przedstawiciela handlowego lub w naszym dziale technicznym.

Sposób nakładania

Nanoszenie szczotką krótkimi pociągnięciami. Do dekorowania można się posłużyć gąbką, szmatą itp.

Układ warstw

Warstwa gruntująca:Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej wodą w maksymalnej ilości 10%. Podłoża słabe, kredujące i/lub silnie chłonne uprzednio wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung. Warstwa wierzchnia:Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczona maksymalnie 5% wody. Powłoki malarskie przeświecające:Wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej spoiwem Histolith Emulsion. Stosunek składników mieszaniny określić przez próbne pomalowanie powierzchni.

Zużycie

Ok. 150 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+8°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4-6 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Aby uniknąć widocznych zakładów, malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokrym na mokre".

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Zawiera tlenek cynku. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu