Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Aqua-Fassadenschutz

Kategoria Produktu: Grunty i impregnaty


Wodorozcieńczalny koncentrat do hydrofobowej impregnacji. Histolith Aqua-Fassadenschutz

Zastosowanie

Do hydrofobizacji chłonnych, mineralnych powierzchni fasad.

Właściwości

Wysoce hydrofobowy Nie zakłóca dyfuzji pary wodnej Przepuszczalny dla dwutlenku węgla Odporny na działanie alkaliów i promieni U V

Spoiwo

Wodna mikroemulsja z silanów i oligomerycznych siloksanów.

Wielkość opakowań

1 l

Barwa

Transparentna.

Składowanie

W chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed zamarzaniem.

Gęstość

ok. 1,0 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podloże musi być nośne, mocne, suche i wolne od substaancji zmniejszających przyczepność. Mur elewacyjny z kamienia naturalnego, cegieł, cegły silikatowej, bloczków betonowych oraz beton elewacyjny i mineralne powłoki malarskie.

Przygotowanie podłoża

Odpowiednio przygotować podłoże, by usunąć wszystkie zanieczyszczenia i luźne cząstki. Wykluczyć możliwość zawilgocenia przez pęknięcia, uszkodzone spoiny lub otwory.Piaszczący kamień naturalny przed zaimpregnowaniem wzmocnić środkiem Histolith Steinfestiger.

Przygotowanie materiału

Jedną część wagową koncentratu zmieszać z dziewięcioma częściami wagowymi czystej wody pitnej. Przygotować tylko tyle materiału, ile można zużyć w ciągu 12 godzin.

Sposób nakładania

Wymieszany materiał nanieść pędzlem (szczotką), polać lub natrysnąć. Możliwy natrysk bezpowietrzny przy zmniejszonym ciśnieniu. W zależności od chłonności podłoża nanosić kilkakrotnie (minimum 2 krotnie) metodą "mokrym na mokre".

Zużycie

Ok. 20-40 ml koncentratu/m2 (=ok. 200 do 400 ml mieszaniny/m2) na jedną aplikację, zależnie od chłonności podłoża. Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temparatura stosowania:+5°C do +30°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 % warstwa jest odporna na deszcz po upływie 4 godzin. W niższych temperaturach i przy większej wilgotności powietrza czas ten wydłuża się.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Na jasnych podłożach może nastąpić wzrost intensywności zabarwienia. Osłanianie:Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Dotyczy to szczególnie szkła, ceramiki, lakierów, klinkieru, kamieni naturalnych, metali i drewna.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Łatwopalny.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Stosować tylko w dobrze wentylowanych miejscach. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Materiał zmieszany z wodą nie jest palny i nie ma niebezpieczeństwa poważnego uszkodzenia oczu, chociaż roztwór drażni oczy.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Pojemniki z pozostałościami produktu oddać do punktu uttylizacji starych lakierów.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu