Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Fassadenschutz

Kategoria Produktu: Grunty i impregnaty


Hydrofobowy środek impregnujący. Histolith Fassadenschutz

Zastosowanie

Do hydrofobizacji chłonnych, mineralnych powierzchni fasad.

Właściwości

Bardzo hydrofobowy Nie zakłoca dyfuzji pary wodnej Przepuszczalny dla dwutlenku węgla Odporny na działanie alkaliów i promieniowanie U V

Spoiwo

Oligomeryczne siloksany, rozpuszczalnik.

Wielkość opakowań

10 l

Barwa

Transparentna

Składowanie

W miejscu chłodnym i suchym.

Gęstość

Ok. 0,8 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi byc nośne, mocne, chłonne, suche i pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.Odpowiednie podloża to mur elewacyjny z kamienia naturalnego, cegieł, cegły silikatowej, bloczków betonowych oraz beton elewacyjny i mineralne powłoki malarskie.

Przygotowanie podłoża

Odpowiednio przygotować podłoże, usunąć wszystkie zanieczyszczenia i luźne cząstki. Wykluczyć możliwość zawilgocenia przez pęknięcia, uszkodzone spoiny lub otwory. Piaszczący kamień naturalny wzmocnić przed zaimpregnowaniem środkiem Histolith Steinfestiger.

Przygotowanie materiału

Materiał jest gotowy do użycia.

Sposób nakładania

Zależnie od chłonności podłoża, nanieść kilkakrotnie (min. 2 krotnie) metodą "mokrym na mokre" za pomocą pędzla (szczotki) lub polać bezciśnieniowo.

Zużycie

Ok. 200-400 ml/m2 na jedną aplikację, zależnie od chłonności podłoża. Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5°C do +30°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 % warstwa jest odporna na deszcz po ok. 2 godzinach.W niższych temperaturach i przy większej wilgotności powietrza czas ten wydłuża się.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem Disbocolor 499 Verdünner.

Wskazówka

Na jasnych podłożach może nastąpić wzrost intensywności zabarwienia. Osłanianie:Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Dotyczy to szczególnie szkła, ceramiki, lakierów, klinkieru, kamieni naturalnych, metali i drewna.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Łatwopalny.Produkt szkodliwy dla zdrowia: w przypadku połknięcia ryzyko uszkodzenia płuc. Powtarzający sie kontakt ze skórą powoduje podrażnienie i pękanie skóry.Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte w dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski ochronne.Przechowywać z dala od ognia - nie palić. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zrzutów do środowiska. W przypadku połknięcia, nie wywoływać wymiotów, skontaktować się z lekarzem okazując etykietę. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Pojemniki z pozostałościami produktu oddać do punktu utylizacji starych lakierów.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-G F02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu