Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Fluat

Kategoria Produktu: Grunty i impregnaty


Koncentrat do wstępnej obróbki tynków. Histolith Fluat

Zastosowanie

Kwaśny fluat do usuwania zeszkliwionej powierzchni z nowych tynków przed pomalowaniem farbami silikatowymi i do neutralizowania powierzchni tynku. Ponadto służy on do czyszczenia starych tynków mineralnych i starych mineralnych powłok malarskich.

Właściwości

Histolith Fluat reaguje z tynkami wapiennymi i cementowymi. Są przy tym neutralizowane kwaśne substancje. Przy prawidowym stosowaniu woda płucząca nie zawiera kwasów.

Spoiwo

Wodny roztwór kwaśnego fluorokrzemianu.

Wielkość opakowań

10 l

Składowanie

W chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem. Składować tylko w kwasoodpornych pojemnikach.

Gęstość

Ok. 1,2 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, suche i wolne od zanieczyszczeń i substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie materiału

Nowe tynki z grup zapraw P I, P I I i P I I I:Zeszkliwioną powierzchnię z nowych tynków wolno usunąć fluatem Histolith Fluat dopiero po upływie następujących okresów czasu:Grupa zapraw P I: przynajmniej 4 tygodnie Grupy zapraw P I I i P I I I: przynajmniej 2 tygodnie. Stare niepomalowane tynki z grup zapraw P I, P I I i P I I I oraz stare mineralne powłoki malarskie:Przed pierwszym malowaniem usunąć zeszkliwioną powierzchnię i osady zanieczyszczeń za pomocą środka Histolith Fluat.

Sposób nakładania

Histolith Fluat rozcieńczyć wodą w ilości od 3 do 5 części i nanosić szczotką. Maksymalny czas oddziaływania: 5 - 10 minut, nie dopuszczać do wyschnięcia. Po zajściu reakcji, po spienieniu się, zmyć dużą ilością czystej wody. W poszczególnych przypadkach operację tę trzeba powtórzyć, gdy skórka cementowa lub osady zanieczyszczeń nie zostały całkowicie usunięte. Spływającą wodę zebrać i utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Zużycie

Ok. 30-50 ml/m2 w zależności od podłoża.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+8°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

Następujące powłoki nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu podłoża, ale najwcześniej po 12 godzinach.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Nie smarować ogrzewanych powierzchni. Osłanianie:Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Dotyczy to szczególnie szkła, ceramiki, lakierów, klinkieru, kamieni naturalnych, metali i drewna.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powoduje oparzenia.W trakcie pracy nie spożywać pokarmów i nie przyjmować płynów. Nie wdychać oparów. Przechowywać pod zamknięciem i w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie dostania się do oczu natychmiast dokładnie przepłukać je wodą i zgłosić się do lekarza. W razie kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i niezwłocznie przemyć skórę dużą ilością wody. Nie wylewać do kanalizacji, wód gruntowych ani ziemi. W czasie pracy zakładać odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne/maskę przeciwpyłową. W razie wypadku lub niedyspozycji natychmiast wezwać lekarza (a jeżeli to możliwe, pokazać mu tę etykietę. Stosować tylko w dobrze wentylowanych miejscach. Przestrzegać odnośnych postanowień związków zawodowych, dotyczących obchodzenia się z kwasami.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Pojemniki z pozostałościami produktu oddać do punktu zbiorczego starych lakierów. Kod odpadów: 06 01 06 - inne kwasy.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu