Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Innengrund

Kategoria Produktu: Grunty i impregnaty


Histolith Innengrund

Zastosowanie

Podkład gruntujący zapewniający przyczepność i wyrównujący chłonność podłoża.

Właściwości

Bardzo dobra przyczepność do podłoża Wyrównuje chłonność podłoża Wysoce paroprzepuszczalny, wartość - sd = 0,03 m Nie zawiera rozpuszczalników

Spoiwo

Żywica akrylowa, mineralne pigmenty i wypełniacze.

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biały. Barwienie maszynowe w systemie Color Express. Możliwość samodzielnego barwienia przy użyciu barwników A V A-Volltonfarben lub barwienie fabryczn.

Składowanie

W chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Gęstość

ok. 1,7 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, suche i wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki z grup zapraw P I, P I I i P I I I:Odczekać 2 - 4 tygodnie. Usunąć zeszkliwioną powierzchnię fluatem Histolith Fluat. Stare niepomalowane tynki P I, P I I i P I I I i stare mineralne powłoki malarskie:Dobrze oczyścić powierzchnię. Słabe warstwy usunąć. Tynki piaszczące zagruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą w stosunku od 2:1 do 1:1. Stare nośne, matowe farby dyspersyjne:Dobrze oczyścić powierzchnię. Tynki gipsowe z grupy zapraw I V:Miękkie tynki gipsowe wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung. Tynki gipsowe z zeszkliwiona powierzchnią oszlifować i odpylić. Wzmocnić środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung. Płyty gipsowo-kartonowe:Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie obszary szpachlówki gipsowej wzmocnić środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung. W przypadku płyt zawierających rozpuszczalne w wodzie, barwiące składniki wykonać warstwę gruntującą przy użyciu Caparol Aqua-Sperrgrund. Płyty gipsowe:Pokrywać bezpośrednio. Beton:Usunąć pozostałości substancji zmniejszających przyczepność. Mur ceglany:Dobrze oczyścić powierzchnię. Uszkodzone spoiny z zaprawy naprawić. W przypadku cegieł zawierających rozpuszczalne w wodzie barwiące składniki, uprzednio wykonać warstwę gruntującą  przy użyciu Caparol Aqua-Sperrgrund. Powłoki malarskie klejowe:Dokładnie zmyć. Zagruntować przy użyciu Histolith Spezialgrundierung. Okładziny ścienne z włókna szklanego:Pokrywać bezpośrednio. Powierzchnie porośnięte pleśnią:Zmyć pleśń. Po wyschnięciu zdezynfekować powierzchnię środkiem Capatox i pozostawić do wyschnięcia. W celu ustalenia układu warstw należy zasięgnąć porady naszego specjalisty.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub natryskiem typu airless.

Układ warstw

Sposób użycia:Stosować w stanie nierozcieńczonym. W razie konieczności rozcieńczyć wodą w maksymalnej ilości 3%.

Zużycie

Ok. 150 - 200 ml/m2 na każdą warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperature stosowania:+8°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% po 4 - 6 godzinach podkład staje się powierzchniowo suchy, a po 12 godzinach można go malować.W niskich temperaturach i przy większej wilgotności powietrza czasy te wydłużają się.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Podczas pracy natryskiem nie wdychać oparów. Nie wprowadzać do kanalizacji lub zbiornków wodnych.Unikać zrzutów do środowiska. Otoczenie wykonywania prac dokładnie okryć.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 /l L Z O

Kod produktu farby i lakiery

M-G P01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu