Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Renovierspachtel

Kategoria Produktu: Tynki, szpachle, zaprawy


Mineralna zaprawa o drobnym kruszywie do naprawiania tynków na zewnątrz i wewnątrz. Histolith Renovierspachtel

Zastosowanie

Szpachlówka renowacyjna Histolith nadaje się do naprawiania uszkodzonego tynku i do wyrównywania powierzchni. Przy użyciu siatki z włókna szklanego także do renowacji spękanych powierzchni tynku.

Właściwości

Mineralna, grupa zapraw P I I Wysoce paroprzepuszczalna Niepęczniejąca Daje się filcować na mokro Drobnoziarnista, wielkość ziaren maks. 0,5 mm Współczynnik dyfuzji pary wodnej ? < 12 Przystosowana do obróbki ręcznej i maszynowej

Spoiwo

Mineralne spoiwo według D I N E N 459-1, D I N E N 197-1 i mineralne dodatki według D I N E N 13139.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

Naturalna biel.

Składowanie

W suchym miejscu co najmniej 6 miesięcy. Okres redukcji chromianów - 6 miesięcy.

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, suche i wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nośne tynki z grupy zapraw P I I i P I I I:Dobrze oczyścić powierzchnię. Usunąć słabe warstwy. Powierzchnie piaszczących tynków zagruntować środkiem gruntującym Histolith Silikat-Fixativ, rozcieńczonym w stosunku od 2:1 do 1:1 wodą, zależnie od chłonności podłoża. Spękane powierzchnie tynku:Nadaje się tylko do powierzchni z rysami statycznymi, a nie dynamicznymi. W razie potrzeby odparzone obszary odbić i wypełnić szpachlówką renowacyjną Histolith, a w przypadku głębszych ubytków (>20 mm) - porowatym tynkiem podkładowym trasowym Histolith Trass-Porengrundputz. Nośne stare powłoki malarskie:Dobrze oczyścić powierzchnie. Zagruntować środkiem Putzgrund 610.

Przygotowanie materiału

Szpachlówkę renowacyjną Histolith można przyrządzać ręcznie, ale także przy użyciu wszystkich popularnych maszyn tynkarskich. W przypadku przyrządzania ręcznego materiał ten pozostawić na ok. 5 minut, żeby dojrzał, i jeszcze raz krótko wymieszać. W razie potrzeby skorygować konsystencję, dodając nieco wody.Potrzebna ilość wody: 5-6 l/worek Okres przydatności do użycia po przyrządzeniu: ok. 90 minut w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 65%.

Sposób nakładania

Nanoszenie kielnią nierdzewną lub odpowiednim agregatem tynkarskim. Po wyrównaniu i krótkim naciągnięciu można sfilcować powierzchnię packą obłożoną gąbką lub wygładzić wygładzakiem nierdzewnym. Maksymalna grubość warstwy w jednej operacji roboczej: 10 mm przy powierzchniowym nanoszeniu, 20 mm przy naprawianiu ubytków. Zatapianie siatki: Szpachlówkę Histolith Renovierspachtel naciągnąć na grubość ok. 4 mm. Ułożyć i mocno docisnąć siatkę Capatect-Gewebe 650 na zakład 10 cm. Następnie zaszpachlować całą powierzchnię warstwą o grubości ok. 2 mm i dokładnie wygładzić. Aby uzyskać sfilcowaną powierzchnię, po 24 godzinach nałożyć drugą warstwę grubości ok. 3 mm i po krótkim naciągnięciu równomiernie sfilcować.

Układ warstw

HistolithR Renovierspachtel można malowywać wszystkimi farbami fasadowymi HistolithR. Powierzchnie tynku należy najpierw fluatować środkiem HistolithR Fluat a następnie zmyć.

Zużycie

Ok. 1300-1500 g/m2/mm grubości warstwy, w zależności od chropowatości podłoża. Dokładne wartości należy ustalić na powierzchni próbnej bezpośrednio na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania: +5°C dla podłoża, materiału i otoczenia.

Czas schnięcia

Przy 20°C i 65% względnej wilgotności powietrza, powierzchnia nadaje się do malowania po 7 dniach.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Osłanianie:Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Dotyczy to szczególnie szkła, ceramiki, lakierów, klinkieru, kamieni naturalnych, metali i drewna.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Reaguje alkalicznie. Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić oczy i skórę przed pryskaniem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je wodą i niezłocznie skontaktować się z lekarzem.W trakcie pracy używać rękawice i okulary ochronne/maskę ochronną..W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę. Nie wdychać pyłów.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione worki nadają sie do utylizacji. Utwardzone resztki utylizować jak odpady budowlane lub odpady z rozbiórki. Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Giscode

Z P 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu