Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Silikat-Kratzputz

Kategoria Produktu: Produkty silikatowe


Histolith Silikat-Kratzputz

Zastosowanie

Histolith Silikat-Kratzputz stanowi tynk bardzo odporny na wpływy atmosferyczne i przebarwienia o bardzo korzystnych właściwościach fizyczno-budowlanych.

Właściwości

Hydrofobowy Paroprzepuszczalny Nie termoplastyczny O niskich naprężeniach wewnętrznych

Spoiwo

Szkło wodne potasowe, odporny na działanie światła pigment mineralny (biel tytanowa), mineralny wypełniacz (węglan wapnia), żywica akrylowa (< 5 %).

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Biały. Fabryczne barwienie na wiele różnych kolorów na zapytanie ofertowe. Możliwość samodzielnego barwienia przy użyciu barwników Histolith Volltonfarben S I dodawanych w ilości maks. do 3%. Ze względu na zastosowanie naturalnych wypełniaczy możliwe są różnice odcieni. Dlatego zawsze należy stosować materiał o takim samym numerze partii produkcyjnej lub uprzednio zmieszać ze sobą materiały o różnych numerach partii produkcyjnej. Zabarwione tynki krzemianowe moga w pewnych warunkach atosferycznych wysychać tworząc plamy. Nie jest to wada materiałowa i nie może stanowić powodu do reklamacji. By uniknąć nierównomierności zabarwienia, barwione tynki dodatkowo należy pokryć farbą Histolith Außenquarz.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

W chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem materiału.

Największy rozmiar ziarna

Dostępne wielkości ziaren:HistolithR Silikat-Kratzputz K15: 1,5 mm HistolithR Silikat-Kratzputz K20: 2,0 mm HistolithR Silikat-Kratzputz K30: 3,0 mm

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki z grup zapraw P Ic, P I I i P I I I:Przed malowaniem nowych tynków z grupy zapraw P I odczekać co najmniej 4 tygodnie, a z grupy zapraw P I I i P I I I - co najmniej 2 tygodnie. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć fluatem Histolith Fluat. Podkład wykonać przy użyciu Histolith Quarzgrund. Stare niemalowane tynki i stare mineralne powłoki malarskie:Dobrze oczyścić powierzchnię. Usunąć słabe warstwy. Podkład wykonać przy użyciu środka Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonego wodą w stosunku od 2:1 do 1:1 zależnie od chłonności podłoża. Warstwa pośrednia w postaci podkładu Histolith Quarzgrund. Stare nośne matowe dyspersyje powłoki malarskie:Dobrze oczyścić powierzchnie. Wykonać podkład gruntujący przy użyciu Histolith Quarzgrund rozcieńczony środkiem Histolith Silikat-Fixativ w maksymalnej ilości 10%.

Przygotowanie materiału

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. W razie potrzeby dla uzyskania odpowiedniej konsystencji, rozcieńczyć środkiem Histolith Silikat-Fixativ w maksymalnej ilości 2 %.

Sposób nakładania

Nanieść kielnią nierdzewną lub odpowiednim agregatem do gładzi tynkowej i ściągnąć do grubości ziarna. Bezpośrednio po tym równomiernie przetrzeć pacą z tworzywa sztucznego lub łatą poliuretanową.Wybór narzędzia ma wpływ na chropowatość powierzchni i dlatego zawsze należy pracować przy użyciu takiego samego sprzętu. Dla jeszcze większej precyzji związane ze sobą powierzchnie powinny być wykonywane przez tego samego pracownika. Przy nanoszeniu natryskowym wybrać dyszę odpowiednią do wielkości ziarna. Ciśnienie robocze 3 - 4 bar. Materiał aplikować dokładnie równomiernie i unikać zachodzenia na siebie na sąsiadujących pomostach rusztowania.

Zużycie

HistolithR Silikat-Kratzputz K15: Ok. 2,5 kg/m2 HistolithR Silikat-Kratzputz K20: Ok. 2,7 kg/m2 HistolithR Silikat-Kratzputz K30:Ok. 4,0 kg/m2 Powyższe wartości są orientacyjne, nieuwzględniające strat przy nakładaniu. Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+8°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 65% po 12 godzinach tynk staje się powierzchniowo suchy, a po 24 godzinach wykazuje odporność na deszcz. Czasy te wydłużają się w niskich temperaturach i przy większej wilgotności względnej powietrza.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Aby zapewnić jednolitą powierzchnię, zawsze nakładać metodą "mokrym na mokre". Produkt ten nie nadaje się do poziomych ani pochylonych powierzchni narażonych na działanie wody.Nie nanosić bezpośrednio na słońcu, w wysokich temperaturach, na silnym wietrze, przy bardzo dużej wilgotności względnej powietrza, we mgle, na deszczu itd. Ewentualnie zamocować na rusztowaniu siatki lub plandeki. Zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo przymrozków nocnych. Osłanianie:Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Dotyczy to szczególnie szkła, ceramiki, lakierów, klinkieru, kamieni naturalnych, metali i drewna.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Szkodliwe dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe zmiany w środowisku wodnym. Uważać, by produkt nie przedostał się do kanalizacji, wód gruntowych ani ziemi. Przechowywać w sposób nieodstępny dla dzieci. Chronić oczy i skórę przed kontaktem z materiałem. W razie pryśnięcia w oczy lub na skórę, natychmiast obficie przemyć je wodą. Przy tynkowaniu natryskowym nie wdychać powstałej mgły. Otoczenie tynkowanych powierzchni dokładnie osłonić. Natychmiast zmywać plamy z lakieru, szkła, ceramiki, metalu, kamieni naturalnych.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-S K01 F

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu