Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Steinfestiger

Kategoria Produktu: Grunty i impregnaty


Środek do wzmacniania kamieni naturalnych i tynków bez hydrofobizacji. Histolith Steinfestiger

Zastosowanie

Do wzmacniania chłonnych kamieni naturalnych i tynków mineralnych na zewnątrz.

Właściwości

Doskonałe wzmocnienie Dobra penetracja Nie przeszkadza w dyfuzji pary wodnej Zawartość subsancji aktywnych 100 %

Spoiwo

Alifatyczny ester kwasu krzemowego, bezrozpuszczalnikowy.

Wielkość opakowań

10 l

Barwa

Transparentny.

Składowanie

W chłodnym, suchym miejscu.

Gęstość

ok. 1,0 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być, nośne, mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Piaskowiec:Starannie oczyścić powierzchnię, uprzednio usunąć luźne cząstki. Tynki z grup zapraw P I, P I I i P I I I:Starannie oczyścić. Nie nadaje się do podłoży zawilgoconych i zasolonych. Nie nadaje się do wilgotnych i zasolonych podłoży.

Sposób nakładania

Nanosić pędzlem lub polewając, w odstępach czasu co ok. 10 minut aż do nasycenia podłoża. Bezwzględnie unikać nadmiaru materiału na powierzchni, w razie potrzeby wytrzeć go.

Zużycie

Na piaskowcu zwykle 500-700 ml/m2.

Zużycie

zawsze zależy od chłonności i stopnia zwietrzenia podłoża; zdarza się zużycie nawet > 2 l/m2. Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 % warstwa nadaje sie do powtórnego malowania po upływie 14 dni. W niższych temperaturach i przy większej wilgotności powietrza czas ten wydłuża się.

Czyszczenie narzędzi

Rozcieńczalnikiem Disbocolor 499 Verdünner natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Osłanianie:Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Dotyczy to szczególnie szkła, ceramiki, lakierów, klinkieru, kamieni naturalnych, metali i drewna.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego. Łatwopalny.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Stosować tylko w dobrze wentylowanych miejscach. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Wskazówka

:Chronić oczy i skórę przed spryskaniem. Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie naturalne, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane środkiem Histolith Steinfestiger natychmiast zmywać obficie wodą.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Pojemniki z pozostałościami produktu oddać do punktu uttylizacji starych lakierów.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu