Powrót

Nazwa Produktu: Muresko-Premium

Kategoria Produktu: Farby silikonowe typu Silacryl


Najwyższej jakości farba fasadowa typu SilaCryl Muresko-Premium

Zastosowanie

Do wykonywania wysokiej jakości powłok elewacyjnych na podłożach gładkich lub fakturowanych. Specjalne spoiwo typu Sila CrylR umożliwia osiągnięcie takich parametrów powłoki malarskiej, które zagwarantują wysoki poziom ochrony przed wilgocią oraz bardzo dobrą dyfuzyjność dla pary wodnej i C O2. Specjalne spoiwo typu Sila CrylR gwarantuje także szerokie możliwości barwienia, odporność na wpływy atmosferyczne, stabilność na procesy kredowania powłok oraz przyczepność taką jak powłok na bazie czystych akrylanów. Na tynkach szorstkich Muresko-Premium zależnie od stopnia rozcieńczenia tworzy powłoki eksponujące lub egalizujące fakturę podłoży. Jest także specjalnie przygotowana jako powłoka renowacyjna na specjalistyczne powłoki na prefabrykatach z betonu komórkowego.

Właściwości

wodorozcieńczalna, ekologiczna, o słabym neutralnym zapachu odporna na warunki atmosferyczne hydrofobowa odporna na zasady, nie zmydla się łatwa w nakładaniu doskonale pokrywa krawędzie i wypukłości. zawiera dodatki przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym: nr 4176/10

Spoiwo

Żywice silikonowe + dyspersja czystych akrylanów.

Wielkość opakowań

2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l

Barwa

Biała.Można barwić samodzielnie przy użyciu barwników A V A - Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub Caparol Color. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.Muresko-Premium nadaje się do barwienia maszynowego w systemie Color Express.Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej. Trwałość barwy wg. B F S-Merkblatt Nr. 26:Klasa: B Grupa: 1-3 zależnie od koloru

Stopień połysku

Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Dane Techniczne

Własności wg. normy P N E N 1062:

Gęstość

ok. 1,6 g/cm3

Największy rozmiar ziarna

< 100 ?m, S1

Grubość warstwy suchej

100-200 ?m, E3

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ? 0,1[kg/(m2. h0,5)] W3

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

(wartość-sd): < 0,14 m , V1 Barwienie może w nieznacznym stopniu zmienić parametry techniczne.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

B S O:Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, mineralnych, akrylowych, silikatowych lub silikonowych: Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę Muresko-Premium na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej. Tynki grupy  P I I, P I I I lub tynki silikatowe:Nowe tynki pozostawić do wyschnięcia na 2 - 4 tygodni. Tynki powinny być związane i suche. Należy usunąć warstwy pylące lub piaszczące oraz zaschnięte mleczko cementowe. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych zalecane jest w wypadku barwnych wymalowań wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym Capa Grund Universal. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki zagruntować środkiem Opti Grund E.L.F. Silnie piaszczące, pylące tynki gruntować środkiem Dupa-grund a w wypadku systemów ociepleń na styropianie środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. Elementy z betonu komórkowego z istniejącymi powłokami:Powierzchnie bez uszkodzeń oczyścić, gruntować środkiem Capa Grund Universal. Powłoki uszkodzone naprawiać materiałami z grupy Disbon. Beton:Zabrudzone powierzchnie betonowe lub z warstwą martwicy oczyścić mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem. Powierzchnie słabo chłonne lub gładkie gruntować środkiem Capa Grund Universal. Podłoża porowate, lekko piaszczące lub chłonne gruntować środkiem Opti Grund E.L.F. Podłoża pylące gruntować środkiem Dupa-grund. Płyty włókno-cementowe:Ze względu na silną alkaliczność elementów celem uniknięcia powstawania wykwitów wapiennych gruntować środkiem Disbon 481 E P-Uniprimer. Mury licowe z cegły:Do bezpośredniego malowania odpowiednie są materiały mrozoodporne jak cegła licowa lub klinkier. Mur winien być wyspoinowany bez widocznych rys, suchy i bez wykwitów solnych. Gruntować środkiem Dupa-grund. W przypadku pokazania się na warstwie podkładowej brunatnych przebarwień do malowania należy użyć bezwodnych farb fasadowych Duparol. Nośnie powłoki z lakierów lub farb dyspersyjnych:Powierzchnie błyszczące zmatowić (przeszlifować). Zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić wodą pod ciśnieniem. Gruntować środkiem Capa Grund Universal. Przy innym sposobie oczyszczania (zmywanie, szczotkowanie) gruntować środkiem Dupa-grund a w wypadku systemów ociepleń na styropianie środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. Nośne wyprawy z tynków polimerowych:Stare wyprawy oczyścić odpowiednim sposobem. Po czyszczeniu na mokro podłoża dobrze wysuszyć. Nienośne powłoki mineralne:Usunąć całkowicie do podłoża przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zeskrobanie, zmycie wodą pod ciśnieniem lub w inny odpowiedni sposób. Po zmywaniu podłoża dobrze wysuszyć. Gruntować środkiem Dupa-grund. Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub z tynków polimerowych:Usunąć całkowicie do podłoża odpowiednim sposobem np. mechanicznie lub przez ługowanie. Następnie oczyścić zmywając gorącą wodą pod ciśnieniem. Podłoża słabo chłonne lub gładkie gruntować środkiem Capa Grund Universal. Podłoża pylące, piaszczące, silnie chłonne gruntować środkiem Dupa-grund. Podłoża z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą:Malować bezwodnymi farbami polimerowmi Duparol. Podłoża ze spękanymi tynkami lub betonem:Pokrywać elastycznymi materiałami z grupy Cap-elast. Podłoża z wykwitami solnymi:Wykwity solne usunąć na sucho przez zeszczotkowanie. Gruntować środkiem Dupa-grund. Przy malowaniu podłoży zasolonych nie jest możliwe zagwarantowanie trwałości powłok. Ubytki:Drobne ubytki uzupełniać szpachlówką Caparol Fassaden-Feinspachtel. Na duże ubytki do 20 mm stosować szpachlówkę Capalith Fassadenspachtel P. 

Sposób nakładania

Malować pędzlem  lub wałkiem.

Układ warstw

Usunąć nalot z alg lub grzybów np. zmyć wodą pod ciśnieniem. Zmytą powierzchnię nasączyć zdezynfekować środkiem Capatox pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zapoznać się z kartą techniczną produktu Capatox nr 104. Nakładanie farby:Warstwę gruntującą lub pośrednią: Muresko-Premium rozcieńczona maks. 10% wody Warstwa końcowa: Muresko-Premium rozcieńczona maks. 5% wody. Dla wyeksponowania faktury podłoży lub tynków fakturowanych farbę na warstwę podkładową rozcieńczyć maks. 15%-20% wody, na warstwę końcową maks. 10% wody.

Zużycie

Ok. 150 - 200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.  W celu skutecznej ochrony powierzchni przed porażeniem glonami należy nanieść przynajmniej 2 warstwy farby (nierozcieńczonej) przy czym łączne zużycie nie powinno być niższe jak 500 ml/m2.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:+5°C dla (materiału, otoczenia i podłoża)

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 4-6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia myć wodą po użyciu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre".Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.Przy powlekaniu betonu komórkowego z dobrze przylegającą starą powłoką stosować kolory o współczynniku jasności  > 30, a na systemach ociepleń > 20.W przypadku powierzchni fasad, które w wyniku warunków obiektowych lub ze względu na swoje usytuowanie są silnie narażone na wpływy atmosferyczne przez co ulegają zawilgoceniu silniejszemu niż normalne istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się nalotów alg lub grzybów. Muresko-Premium jest wyposażona w specjalne środki chroniące powłoki. Dodatek środków grzybobójczych pozwala chronić podłoża przez długi czas, jednak w sposób czasowo ograniczony tzn. zależnie od stopnia agresywności mikroorganizmów i intensywności zawilgocenia podłoży. Dlatego nieograniczona ochrona przed rozwojem alg i grzybów nie jest możliwa.W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni np. zadrapania może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug (tzw efekt pisania).  Jest to typowa cecha wszystkich elewacyjnych farb matowych. Pod wpływem wilgoci np. deszczu smugi znikają.Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu.  Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem Capa Grund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje. Przy wykonywaniu barwionych powłok na podłożach zasadowych stosować gruntowanie środkiem Capa Grund Universal w celu uniknięcia wykwitów wapiennych.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany  w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Po połknięciu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę produktu ponieważ produkt może powodować zaburzenie flory jelitowej. Preparatu lub jego pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub wód powierzchniowych. Malować wyłącznie pędzlem lub wałkiem.

Bliższe informacje

: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/c) wynoszą: 75 g/l (od 1.1.2007) / 40 g/l (od 1.1.2010).Ten produkt zawiera maksymalnie 40 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02 F

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych i silikonowych, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty, biocydy.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu