Powrót

Nazwa Produktu: Sylitol-Compact

Kategoria Produktu: Farby silikatowe (krzemianowe)


Sylitol-Compact

Zastosowanie

Do wykonywania, wypełniających, egalizujących  powłok wewnętrznych i zewnętrznych. Doskonała jako mostek szczepny na powierzchniach gładkich, zwartych a także starych matowych powłokach dyspersyjnych przed nałożeniem kolejnej powłoki z farby dyspersyjno-silikatowej.

Właściwości

Odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne Przepuszczalna dla C O2 Dobrze kryjąca Szlamująca drobne rysy i ubytki Egalizująca fakturę podłoża Bardzo dobrze przyczepna na podłożach mineralnych oraz starych matowych powłokach dyspersyjnych

Spoiwo

Szkło wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorów organicznych wg D I N 18 363, ust. 2.4.1.

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biała. Sylitol-Compact można barwić samodzielnie przez dodanie maks. 10 % barwników Histolith-Volltonfarben. Dodanie większej ilości barwnika  powoduje pogorszenie właściwości wypełniających. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Sylitol-Compact można barwić  w systemie Color Express na wszystkie kolory o współczynniku jasności koloru ? 70. Aby uniknąć ewentualnych bledów barwienia należy przed użyciem sprawdzić dokładność koloru. Na powierzchniach stykających się należy używać farby z tej samej partii produkcji.Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej. Trwałość koloru według B F S-Merkblatt Nr. 26 Klasa: B Grupa: 1

Stopień połysku

Mat, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Materiał przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Składować do 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Własności wg normy: P N E N 1062:

Największy rozmiar ziarna

< 300 ?m, S2

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Grubość warstwy suchej

100 - 200 ?m, E3

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ? 0,1 (0,07) [kg/(m2 . h0,5)] (mała), W3 Kategorie pokrywania rys Mostkowanie rys

Układ warstw

: 2 x 250 ml/m2 Sylitol-Compact, Klasa: A1 (> 100 ?m)

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

< 0,14 (0,01) m (wysokie), V1 Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Produkty uzupełniające

Sylitol Konzentrat 111

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie zewnętrzne: Tynki grupy P Ic, P I I i P I I I / Wytrzymałość na ściskanie wg P N E N 998-1 min 1 N/mm2:Nowe tynki z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20?C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. W przypadku starych mocnych ale zanieczyszczonych tynków, powierzchnie należy oczyścić odpowiednia metodą np. wodą pod ciśnieniem lub wodą pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem piasku. Śrutowanie wilgotnym piaskiem mozliwe jest tylko w przypadku tynków z grupy P I I i P I I I. Tynk ze ścierającą się lub pylącą warstwą wierzchnią:Ścierającą się lub pylącą warstwę, która zmniejsza przyczepność powłoki usunąć przez fluatowanie środkiem Histolith Flaut, następnie zmyć wodą. Tynk z zeszkliwioną powierzchnią:Zeszkliwioną powierzchnie należy wytrawić przez fluatowanie środkiem Histolith Flaut, następnie zmyć wodą. Tynki o osypującej się powierzchni :Zeszczotkować na sucho. Całą powierzchnię zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Tynki uzupełniane:Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać uwagę na to, aby zaprawa używana do napraw odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu. Do napraw tynków szczególnie dobrze nadają się gotowe zaprawy trasowo-wapienne lub trasowo-cementowe. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Zasadniczo należy je fluatować środkiem Histolith Flaut i spłukać. Trzeba zwrócić przy tym uwagę, aby fluatować zawsze na 1-2 szerokości szczotki wokół miejsca naprawy. Przy większych naprawach tynku  zawsze fluatować całą powierzchnię (stary i nowy tynk). Stare powłoki mineralne:Mocne, stare powłoki czyścić na sucho lub na mokro. Nie przylegające, zwietrzałe powłoki mineralne usunąć przez zeszlifowanie, zeskrobanie lub wytrawianie, całą powierzchnię spłukać dobrze wodą. Zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1. Stare, nienośne powłoki z farb dyspersyjnych:Usunąć mechanicznie, lub przez wyługowanie i zmyć strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Wyługowane, nie chłonne podłoża gruntować materiałem Sylitol-Minera. Wyługowane, silnie chłonne podłoża gruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1. Stare, matowe, nośne powłoki z farb dyspersyjnych:Zabrudzone, lekko kredujące powłoki usunąć całkowicie strumieniem wody pod ciśnieniem lub stosując inną metodę. Gruntowanie: farbą Sylitol-Compact z dodatkiem maks. 10 % środka Sylitol-Konzentrat 111, nakładać równomiernie  wałkiem lub szczotką. Po min. 12 godz. nałożyć warstwę pośrednią / końcową materiałem Sylitol-Compact, Sylitol-Fassadenfarbe lub Sylitol-Finish. Mury licowy z cegły wapienno- piaskowej:Do malowania nadaje się tylko mrozoodporna cegła licowa bez powodujących pęcznienia i zmiany barwy domieszek, takich jak grudki piasku, gliny itp. Spoinowanie musi być wykonane bez pęknięć i nie może zawierać żadnych środków uszczelniających lub im podobnych zmniejszających przyczepność. Wykwity solne zeszczotkować na sucho. Powierzchnie ścierające się fluatować w całości środkiem Histolith Fluat, a następnie zmyć. Kamień naturalny:Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger. Kamień zabrudzony czyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Naprawy kamienia nie powinny być wykonywane zaprawami tynkarskimi, lecz specjalnymi materiałami stosowanymi jako substytut kamienia. Miejsca naprawiane muszą dobrze związać i przed malowaniem powinny być odpowiednio fluatowane środkiem Histolith Fluat i następnie zmyte. Wstępująca wilgoć:Wstępująca wilgoć przedwcześnie niszczy powłoki. Trwały efekt uzyskuje się tylko przez założenie odpowiedniej izolacji. Dobre i długotrwałe rozwiązanie stanowi zastosowanie izolacji poziomej. Dobre i także długotrwałe rozwiązanie to zastosowanie materiałów z systemu tynków renowacyjnych Histolith Trass Sanierputz Program. W przypadku starszych budynków korzystne jest wykonanie pomiędzy cokołem a gruntem warstwy drenażowej ze żwiru. Powierzchnie z wykwitami solnymi:W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych. Powierzchnie wewnętrzne: Podłoża mineralne z zeszkliwiona powierzchnią, z pylącą lub ścierającą się warstwą wierzchnią:Warstwę usunąć mechanicznie lub przez fluatowanie środkiem Histolith Fluat, następnie zmyć wodą. Nowe tynki grupy P I, P I I i P I I I/Wytrzymałość na ściskanie wg P N E N 998-1 min 1 N/mm2: Zwarte, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Miejsca powtórnego tynkowania fluatować po wyschnięciu środkiem Histolith Fluat i następnie zmyć wodą. Tynki gipsowe P I V/Wytrzymałość na ściskanie wg P N E N 13729  min. 2 N/mm2:Zwarte tynki gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Miękkie tynki gipsowe wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu. Zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Po całkowitym wyschnięciu nanieść za każdym razem powłokę pośrednią z materiału Caparol-Haftgrund. Płyty gipsowo-kartonowe:Nadmiar szpachlówki zeszlifować. Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Miękkie, szpachlowane gipsem miejsca gruntować środkiem Caparol Tiefgrund T B. Płyty z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund. Płyty gipsowe:Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Beton:Usunąć pozostałości substancji zmniejszających przyczepność. Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:Wykwity solne zeszczotkować na sucho. Mur licowy z cegły ceramicznej:Wykwity solne zeszczotkować na sucho. Cegły z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund. Matowe, nośne powłoki farb dyspersyjnych i na bazie żywic syntetycznych.Zagruntować środkiem Sylitol-Compact, rozcieńczonym maksymalnie 10% Sylitol-Konzentrat 111. Powłoki nienośne:Nienośne powłoki usunąć całkowicie, mechanicznie lub przez wyługowanie. Następnie powierzchnię dokładnie oczyścić. Powierzchnie słabo chłonne gruntować farbą Sylitol-Compact. Powierzchnie mocno chłonne gruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym 2:1 wodą. Powłoki z farb klejowych:Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparo-Tiefgrund T B. Powierzchnie pokryte pleśnią:Nalot z pleśni usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W , Malerit-W lub Fungitex-W. Powierzchnie z wykwitami solnymi:W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem lub metoda natrysku. Natrysk airless:Kat natrysku: 50°Dysza: 0,027-0,031"Ciśnienie: 150-180 bar W przypadku natrysku metodą airless należy farbę dobrze wymieszać i przecedzić. Z uwagi na składniki zawierające kwarz należy liczyć się z szybszym zużyciem części zamiennych.

Układ warstw

Warstwa gruntująca, pośrednia i wierzchnia: Sylitol-Compact rozcieńczona maks. 5 % środka Sylitol-Konzentrat 111. Podłoża silnie i nierównomiernie chłonące uprzednio gruntować materiałem Sylitol-Koncentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1.

Zużycie

Ok. 200-250 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach strukturalnych odpowiednio więcej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania: +8° C (otoczenia, podłoża i materiału).Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. Należy sprawdzić możliwość wystąpienia nocnych przymrozków.

Czas schnięcia

Zachować przynajmniej 12 godzinny czas schnięcia pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw farby. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulegaja wydłużeniu. W pomieszczeniach wewnętrznych zapewnić dobrą wentylację.

Czyszczenie narzędzi

Woda z ewentualnym dodatkiem środków myjących, natychmiast po użyciu. W przerwach technologicznych narzędzia pozostawić zanurzone w wodzie lub farbie.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund T B może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach gdzie mogą przebywać osoby szczególnie wrażliwe, stosować Amphi Silan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu. W wypadku kolorowych wymalowań farbą Sylitol-Compact mogą pojawić się smugi. W takim wypadku zalecamy przemalowanie powierzchni farbą Sylitol-Finisch. Odznaczanie się miejsc gdzie były robione poprawki zależy od wielu czynników i jest nieuniknione. Na produktach do szpachlowania zawierających gips, może dojść do przebarwień.

Zastosowanie

na całej powierzchni warstwy pośredniej wykonanej środkiem Caparol-Haftgrund, zmniejsza ryzyko powstawania tego typu przebarwień. Tolerancja na inne materiały:Aby zachować specjalne właściwości, produkty systemu produkty Sylitol-Compact nie może być mieszany z innymi materiałami malarskim. Zabezpieczenie otoczenia:Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać obficie wodą. Przy silnym wietrze, na rusztowaniu zamocować osłony. Zabezpieczenie elementów budowli:Wystające części budynku takie jak gzymsy, parapety okienne, zwieńczenia murów itd., należy odpowiednio zabezpieczyć, aby uniknąć powstawania zabrudzeń lub silnego zawilgocenia ścian.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas szlifowania stosować filtr P2. Zapewnic odpowiednie wietrzenie w czasie pracy i w czasie wysychania. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć je wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Narzędzia czyścic po uzyciu wodą z mydłem. Materiał silnie alkaliczny. Chronić oczy i skórę przed opryskaniem. Osłonić dokładnie otoczenie malowanej powierzchni. W przypadku opryskania powierzchni lakierowanych, szkła, ceramiki, metalu, kamienia naturalnego, natychmiast zmyć wodą.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-S K01

Deklarowany skład produktu

Szkło wodne potasowe, żywice akrylowe, zwiazki polistyrenowe, dwutlenek tytanu, krzemiany, węglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniające.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu