Powrót

Nazwa Produktu: ThermoSan-Fassadenputz NQG R+K

Kategoria Produktu: Tynki NQG (dyspersyjne)


Gotowy do użycia lekki tynk z hybrydowym spoiwem i technologią NQG – nano- sieci kwarcowych. Odporny na zabrudzenia. ThermoSan-Fassadenputz NQG R+K

Zastosowanie

Dekoracyjny, gotowy do użycia, hybrydowy, lekki tynk z technologią nano- sieci kwarcowych (N Q G). Do stosowania jako wyprawa tynkarska w systemie / na : w bezspoinowym systemie ociepleń Capatect Or Ca na betonie niepowlekanym na tynkach podkładowych grupy P I I + P I I I według D I N V 18550 na matowych, nośnych powłokach z farb dyspersyjnych na nośnych powłokach silikatowych Nie stosować na podłożach z wykwitami solnymi, z tworzyw sztucznych, lub drewna.  

Właściwości

Małe zużycie Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej Światłotrwały, o dużej trwałości barwy Odporny na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych, hydrofobowy Łatwy w nakładaniu Przyjazny dla środowiska, o słabym zapachu Kombinacja spoiwa: hybrydowej dyspersji silikatowo-organicznej i emulsji na bazie żywic silikonowych Wodorozcieńczalny Odporny na korozję mikrobiologiczną Dzięki bogatemu uziarnieniu możliwe różne warianty wykończenia

Wielkość opakowań

Wiadro o zawartości 20 kg.

Barwa

Biała. Możliwość barwienia według kolorystyki Caparol Color, Caparol 3 D System i Fasada A1.Kolory o współczynniku jasności > 20 można uzyskać na zamówienie.W systemie Capatect Or Ca możliwe jest stosowanie kolorów o współczynniku jasności ? 5.W systemie Capatect Or Ca w przypadku stosowania ciemnych barw ze względu na duży kontrast pomiędzy warstwą zbrojoną i wyprawą wierzchnią może być konieczne, zastosowanie farby Thermo San jako dodatkowej powłoki egalizacyjnej.Możliwe jest samodzielne barwienie niewielkich ilości materiału poprzez dodanie maks. 2% barwników Caparol Color (dawniej Alpina Color) lub Amphibolin Vollton A V A. Dodanie większej ilości barwnika powoduje powstanie zbyt rzadkiej konsystencji materiału.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Gęstość

ok. 1,3 g/cm3Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 O< 0,07 m Współczynnik nasiąkliwości wodąw < 0,1 kg/(m2  . h0,5)Konsystencjapasta Produkt nr.628

Wskazówka

Podane dane są wartościami średnimi, które ze względu na zawartość naturalnych surowców mogą się nieznacznie różnić.  

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych usunąć całkowicie. Mocno przylegające powłoki oczyścić na mokro lub sucho.Nalot z pleśni lub mchu zmyć wodą pod ciśnieniem. Pozostawić do wyschnięcia. Zmytą i wyschniętą powierzchnię nasączyć środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego.

Sposób nakładania

Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość ziarna. Tynki typu baranek wygładzić koliście packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu, a tynki typu kornik nadać odpowiednią fakturę poziomą, pionową lub kolistą. Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na fakturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia. Wybór rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zależy od wielkości ziarna tynku. Ciśnienie powinno wynosić 0,3 - 0,4 M Pa (3 - 4 bar). Podczas natryskiwania należy zwracać szczególną uwagę na nanoszenie równomiernej warstwy materiału i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomów rusztowań. Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą "mokrym w mokre". Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed rozpoczęciem prac. Thermo San Fassadenputz N Q G nie nadaje się do stosowania na poziomych płaszczyznach obciążonych działaniem  wody. W przypadku tynków barwionych, szczególnie w ciemnej i/lub intensywnej kolorystyce stosować grunt Putzgrund 610 zabarwiony na kolor tynku. Przed przystąpieniem do dalszych prac warstwa gruntująca bądź pośrednia musi być sucha.

Układ warstw

Systemy B S O Capatect ze styropianem:Nowe mineralne warstwy zbrojone - zagruntować środkiem Putzgrund 610. Nowe bezcementowe warstwy zbrojone - gruntowanie nie jest wymagane- w razie dużej różnicy kolorystycznej pomiędzy warstwą zbrojoną a tynkiem, stosować środek Putzgrund 610 zabarwiony na kolor tynku- warstwy zwietrzałe spowodowane dłuższym przestojem (np. przestój z powodu zimy) gruntować środkiem Putzgrund 610. Tynki podkładowe grupa P I I i P I I I: Nowe tynki po odpowiednim czasie sezonowania - z reguły minimum 2 tygodnie przy +20?C i 65% wilgotności powietrza nadają się do dalszej obróbki. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, np. pod wpływem wiatru lub deszczu czas wysychania tynków ulega znacznemu wydłużeniu. Przed naniesieniem tynku należy je zagruntować środkiem Putzgrund 610. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych można dodatkowo stosować środek gruntujący Capa Grund Universal. Stare tynki:Miejsca powtórnego tynkowania muszą być dobrze związane i wyschnięte. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki zagruntować środkiem Opti Grund E.L.F. Warstwę pośrednią wykonać z Putzgrund 610. Na silnie piaszczących, pylących tynkach wykonać warstwę gruntującą środkiem Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610. Beton (surowy):Powierzchnie betonowe z zanieczyszczeniami lub warstwa mleczka cementowego należy oczyścić mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem. Porowate, lekko piaszczące bądź chłonne powierzchnie zagruntować środkiem Opti Grund E.L.F. Na powierzchniach kredujących zastosować środek gruntujący Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610. Matowe, nośne powłoki farb dyspersyjnych:Matowe, słabo chłonne powłoki  obrabiać bezpośrednio. Zanieczyszczone, kredujące stare powłoki malarskie oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. W przypadku innych metod czyszczenia (zmywanie, zeszczotkowanie), wykonać warstwę gruntującą środkiem Dupa-grund. Warstwę pośrednią wykonać środkiem Putzgrund 610. Nośne powłoki farb silikatowych (krzemianowych):Malować produktami z grupy Amphisilan lub Sylitol.

Zużycie

Produkt Faktura Uziarnienie(mm)

Zużycie

(kg/m2) Thermo San-Fassadenputz N Q G R20 Kornik 2,0 1,9 - 2,1 Thermo San-Fassadenputz N Q G R30 Kornik 3,0 2,6 - 2,8 Thermo San-Fassadenputz N Q G K15 Baranek 1,5 1,7 - 1,9 Thermo San-Fassadenputz N Q G K20 Baranek 2,0 2,2 - 2,4 Thermo San-Fassadenputz N Q G K30 Baranek 3,0 2,9 - 3,1 Podane wartości odnośnie zużycia są wartościami orientacyjnymi, nie uwzględniającymi strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić również odchylenia związane ze specyfiką obiektu oraz warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +8°C i wyższa niż +30°C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, podczas mgły lub dużej wilgotności powietrza.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% tynk jest powierzchniowo suchy po 24 godz., po 2-3 dniach jest suchy i nadaje się do malowania. Tynk zasycha w sposób fizyczny na skutek odparowania wilgoci. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. W takich okresach należy używać plandek ochronnych w czasie fazy schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Przygotowanie materiału

Zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W razie konieczności rozcieńczyć maks. 2% wody.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany  w środowisku wodnym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Oczy i skórę chronić przed zachlapaniem. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może dojść do zaburzenia flory jelitowej. W trakcie natryskiwania nie wdychać oparów.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-S F01 F

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu