Powrót

Nazwa Produktu: UniLatex E.L.F

Kategoria Produktu: Lateksowe


UniLatex E.L.F

Zastosowanie

Uni Latex E.L.F jest lateksową farbą do wykonywania powłok na sufitach i ścianach wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

Ekologiczna Wodorozcieńczalna Dyfuzyjna Łatwa w obróbce

Spoiwo

Dyspersja żywic tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

5 l,10 l

Barwa

Biała.Uni Latex E.L.F można barwić ręcznie barwnikami np. Alpinacolor lub A V A w pastelowych kolorach. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Uni Latex nadaje się do barwienia maszynowego w systemie Color Express. Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Możliwa może okazać się także potrzeba naniesienia drugiej warstwy kryjącej.

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych, lecz w temperaturach dodatnich, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W opakowaniu zamkniętym fabrycznie - min. 24 miesiące.

Klasa odporności na szorowanie na mokro

Klasa 3 Zdolność krycia Klasa 2 przy wydajności 7 m2/l

Największy rozmiar ziarna

Granulacja drobna (<100 ?m)

Gęstość

ok. 1,45 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Uni Latex E.L.F może być nakładana na wszelkie podłoża wewnątrz odpowiednie dla farb dyspersyjnych, np. tynki wapienno-cementowe, cementowe, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety strukturalne i podobne.

Przygotowanie podłoża

Po oczyszczeniu podłoże powinno być nośne, zwarte, czyste, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Tynki grupy P I I i P I I I:Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Maszynowe tynki gipsowe oraz gipsowe grupy P I V: Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki z błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Ścianki z elementów gipsowych:Silnie chłonne płyty zagruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund T B.Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund. Płyty gipsowo-kartonowe:Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Całą powierzchnię gruntować środkami Caparol-Haftgrund, Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund. Beton:Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące. Beton komórkowy:Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3. Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:Malować bez wcześniejszego przygotowania. Nośne powłoki malarskie:Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Nienośne powłoki:Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Farby klejowe:Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Nie malowane tapety typu "Rauhfaser" oraz papierowe tapety wytłaczane:Malować bez wcześniejszego przygotowania. Tapety nieprzylegające:Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Powierzchnie pokryte pleśnią:Nalot usunąć mechanicznie  przez szczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie na sucho. Powierzchnie zmyć grzybobójczym środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbami Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-W. Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - Aqua Sperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol-Iso Deck (karta informacyjna nr 848). Drewno i materiały drewnopochodne:Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl P U-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052 P L, 053 P L). Uzupełnianie drobnych ubytków:Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Uni Latex E.L.F jest materiałem gotowym do użycia. Warstwę gruntującą można rozcieńczać do maks. 10% wody. Przed nakładaniem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Uni Latex można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą. Aby uniknąć pozostawiania widocznych styków pasm roboczych nakładać w jednym ciągu metodą "mokrym w mokre".

Układ warstw

Na zagruntowanym podłożu: jedna, obficie nałożona warstwa farby Uni Latex rozcieńczonej maks. 5% wody. Na podłożach kontrastowych, chlonnych zaleca się nałożenie warstwy gruntującej z farby Uni Latex rozcieńczonej maks. 10% wody. Nierównomiernie chłonne podłoża zagruntować środkiem Caparol Haftgrund.

Zużycie

Ok. 100 ml/m2 na jedną warstwę na gładkich podłożach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).Względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza powłoka jest powierzchniowo sucha i możliwa do dalszej obróbki po 4-6 godzinach, w pełni wyschnięta i obciążalna po 3 dobach. W temperaturach niższych lub przy wyższej wilgotności powietrza podane czasy mogą uleć wydłużeniu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać wyłącznie opakowania całkowicie opróżnione.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/a) wynoszą: 75 g/l (od 1.1.2007) / 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l L Z O.

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, woda, wypełniacze mineralne, dodatki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.com.pl  

Design hajzi powered by wisesolutions.eu